NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum >

Geschiedenis

Hall of Fame

Hall_of_Fame
Vorige

Barones Spencer

bruine merrie, geboren 15 april 1934
van Spencer (A.Dr.) 1.59,6
(v. Lee Tide u. Petrex)
uit Volann (A.Dr.) 2.13
(v. The Great Volo u. Annie Burnett)
Fokker: V. Schoenmakers te Bussum

Volgende

Barones

Barones Spencer op een prachtig schilderij,
dat op 22 augustus 2010 is onthuld in het NDR-Museum.
Het is een geschenk van de heer Jean-Claude Bruyninckx uit België,
een familielid van de eigenaar van de merrie, Marinus Brunt.

Hieronder een artikel uit het weekblad "Paardensport en Fokkerij" uit 1943, geschreven door de toenmalige KNH&RV-Secretaris, A. WITTEVEEN, aan het einde van de koerscarrière van Barones Spencer. Schuingedrukt enkele aanvullingen van Peter van Betten, op basis van gegevens uit het Historisch Archief NDR.

Barones Spencer is een merrie van klein formaat, doch met enorm grooten inhoud. Door haar wonderbaarlijke verrichtingen heeft zij zeven jaren achtereen, niet alleen in Holland, doch ook ver buiten onze grenzen, het paardensport minnend publiek zoo menigmaal in extase weten te brengen. Wij prijzen ons gelukkig, in staat te zijn onze lezerschaar en vooral diegenen, die eerst na het totalisatorverbod tot onze vaste abonné's zijn gaan behooren, een en ander omtrent het ontstaan en de naaste toekomst van Barones Spencer te kunnen vermelden.
Het was de heer V. Schoenmakers, o.m. voorzitter van de Ned. Harddraverij- en Ren-Vereeniging, die reeds als jongen een groote liefde voor den draver had. Zo gauw de middelen hem daartoe in staat stelden, werd hij dan ook draver-eigenaar. Dit was geen vlug voorbijgaande opwelling, integendeel, de heer Schoenmakers is heel zijn leven draver-eigenaar gebleven. Momenteel (eind 1943) is Schoenmakers nog onafscheidelijk van zijn oude trouwe Norton B, o.m. de vader van Diana Norton, Boyke Norton, Auguste Norton, Bonnie Norton en vele anderen, die thans op de boerderij van Jan de Vlieger een welverdiende rustigen ouden dag heeft. In de jaren, dat ons coursewezen zeer noodlijdend was, spaarde de heer S. kosten noch moeite om onze fokkerij weer nieuw leven in te blazen. In den winter van 1933-1934 kocht hij in Amerika (onder de naam "Stal Rembrandt") een groot aantal veulenmerriën (=fokmerries) in en ook een eerste klasse dekhengst. Het was Trustinguy, geb. 1927 v. Guy Axworthy u. Aileen Bacon. Gezien de enorme prestaties van Guy Bacon, een volle broer van Trustinguy, beteekende deze hengst een groote aanwinst voor onze fokkerij. Helaas hebben wij daar nimmer de vruchten van kunnen plukken, aangezien Trustinguy, wegens het nog steeds aanhoudende totalisatorverbod, noodgedwongen naar Duitschland werd uitgevoerd. Intusschen heeft de hengst zich daar ontpopt als één van de beste vaderpaarden.
Onder de geïmporteerde merriën bevond zich ook Volann, een 5-jarige donkerbruine merrie, drachtig van Spencer. Den 15en April 1934 schonk Volann het leven aan een bruin merrieulen, dat onder No. 3451 in het stamboek der K.N.H. en R. Ver. werd geregistreerd als Barones Spencer. De algemeene verwachting, dat onze regeering eindelijk het onzinnige van het besluit, genomen in 1910, zou gaan inzien, liet nog steeds op zich wachten. De fokkerij van den heer S., die op groote schaal, op de renbaan Birkhoven bij Amersfoort, was opgebouwd, begon door de groote uitbreiding, meer en meer om een behoorlijk afzetgebied te vragen. De waarde een draver is geheel afhankelijk van het uitgeloofde bedrag dat door de coursegevende vereenigingen kan worden uitgeloofd. Als men nu weet, dat in die jaren voor eerstbeginnenden in de 4de klasse prijsjes van f. 100,- en f. 125,- schering en inslag waren, dan behoeft daar niet aan toegevoegd te worden, dat voor het jonge materiaal geen loonende prijzen besteed konden worden. Aangezien er toch ruimte gemaakt moest worden, werd den 24en Sept. 1936 te Birkhoven een publieke veiling gehouden. Het resultaat van deze verkooping was allertreurigst:
3-jarige merriën, van prima bloed en exterieur, werden van de hand gedaan voor pl.m. f. 200,-. De 2-jarige Barones Spencer spande hierbij verreweg de kroon en was verreweg de duurste. De heer A. P. Kaiser werd voor f. 800,-- eigenaar van Barones Spencer.

Koerscarrière:
Als 3-jarige:
Onder de kleuren van Stal Valkeveen verscheen de 3-jarige merrie in 1937 12 maal in de baan, kwam daarbij viermaal als 1ste, tweemaal als 2de en éénmaal als 3de aankomende voorbij den rechter. (PvB: Haar 1e koers loopt zij in Groningen op 9 mei. Een 6e plaats in een km-tijd van 1.42.9 is het resultaat. De eerste zege zonder verdienste behaalt ze in de 1e heat van een Prijzendraverij over 1640 meter op 15 augustus te Groningen. De eerste zege met geld in haar carrière behaalt zij op Duindigt op 5 september over 1700 meter in 1.39.9 en ze verdient fl. 100.) De laatste maal in dat seizoen startte zij den 28sten November over 2540 meter. Als gemakkelijke winster toonde zij over dezen langen afstand in het late najaar een K.M.tijd van 1.38 1/5 in een veld van 8 paarden. De sterke 6-jarige merrie YY, die 40 meter vóór de Barones was vertrokken, eindigde op de 2e plaats, op grooten afstand gevolgd door Woudduifje G, Astra Scott, Voici, Welkom v. Aduard, Zilver Queen en Zora (de volle zus van YY). Na op overtuigende wijze haar groote klasse bewezen te hebben, betrok de merrie haar winterkwartier. Zij die met ons coursewezen van die jaren nog niet op de hoogte waren, zullen van meening zijn, dat de merrie in één seizoen reeds lang haar aankoopsom terug had verdiend. Niets is minder waar dan deze gedachte. In een veld van 9 won de Barones haar eerste course te Duindigt, m.n. den Helenaprijs, waarvoor een totaalbedrag van f. 125,- was uitgeloofd, waarvan de eerstaankomende f. 100,- en de tweede aankomende f. 25,- ontving. Om den ziekelijken toestand, waarin ons coursewezen langen tijd verkeerd heeft, nog duidelijker aan te toonen, noemen wij hier het bedrag, dat de Barones in 1937 als 3-jarige gewonnen heeft. Het was een totaal van fl. 575,-.

Als 4 jarige:
In 1938 liep de merrie op naam en onder de kleuren van den heer Th. L. v. d. Sande, kwam, bij 14 maal start, 5 maal eerste en 4 maal geplaatst voorbij den rechter, waarmede haar nieuwe eigenaar een bedrag van f. 875,- kon incasseeren. Haar record bracht zij in dat jaar op 1.26,5.
(PvB: Haar eerste start is op 10 april te Rotterdam en de laatste al op 27 augustus te Utrecht. Op 7 augustus wint zij in 3 heats te Hilversum De Raadhuisprijs en fl. 300. De laatste heat in een mooie tijd van 1.28.8.)

Als 5-jarige:
Wegens overlijden van den heer Th. L. v. d. Sande verscheen de merrie in 1939 in de baan onder de kleuren van Stal Hollandia (W. Geersen). In dat jaar was de merrie minder fortuinlijk. Bij 12 maal starten kwam zij weliswaar 4 maal als eerste over den eindstreep, doch haar totaal gewonnen bedrag bedroeg slechts f. 340,-. (Haar 1e koers dit jaar loopt ze op 27 juni te Groningen.) Haar laatste course liep zij te Utrecht op den 3en December over 2130 meter en won zij op stap, maar op dien dag werd niet om geldprijzen gereden. Over 2120 meter toonde zij dat jaar 1.26,7 K.M. tijd.

Als 6-jarige:
Ook in 1940 was het nog niet mogelijk een draver rendabel te maken. Zelfs een crack als Barones Spencer, die o.m. het Kampioenschap Nederlandsche Paarden te Duindigt won en daarbij in de tweede heat 1.25,4 K.M. tijd toonde, kon haar winsom niet hooger opvoeren dan tot f. 762,-, hetgeen te begrijpen is, als men weet dat de Barones bij haar laatste optreden in dat seizoen, het was de 25ste Aug. te Hilversum, bij een Prijzendraverij 2de en 3de klasse, afstand 2040 meter, prijzen: f. 140.-, f.20.-, f. 12.-, en f.8.-, over 2100 meter 1.27,0 toonde en daarbij 40 meter vóór moest geven aan de snelle Zampa van N.Z. Haar derde plaats werd beloond met f. 12.-, zegge twaalf gulden.
(PvB: In de rangschikking van meest verdienende dravers op de Langebaan eindigt ze als 9e met 2 zeges. Eerste in de rij werd Crack met fl. 1.815 en 8 zeges. Op de 800 meter Kortebaan startte de merrie tweemaal zonder succes. Op 300 meter Kortebaan verschijnt zij dit jaar niet.
Tot 1 januari 1941 verdient Barones Spencer in totaal fl. 2.552. Op de 300 en 800 meter Kortebaan verdient ze tot die datum niets.)


Als 7-jarige
Dank zij de opheffing van het totoverbod (door de Duitsers) brak er in 1941 een betere bestaansmogelijkheid voor den draver aan. Trouw als altijd was ook nu de Barones weer van de partij. In '41 is zij eerst laat, nml. den 9en Juli, in de baan verschenen en reeds den 29en October van het groene tapijt (= de renbaan) verdwenen. Desniettemin won zij dat seizoen een bedrag van fl. 5250,- aan prijzen. Hiervoor verscheen zij 25 maal in de baan. Niet minder dan 13 maal eindigde zij als eerstaankomende vóór haar concurrenten.
(PvB: Ze startte te Duindigt, Hilversum, Roosendaal, Eindhoven, Alkmaar en Groningen. Op de 800 meter baan won zij nog in dit jaar driemaal uit 5 starts en verdiende fl 685. Op de Kortebaan van 300 liep zij 1x ongeplaatst. Barones Spencer verdiende in 1941 als 7-jarige fl. 5.250 Zij won dit jaar 13 keer en werd 5 x tweede. Periode van 9 juli tot 30 oktober 1941.)
Het is opvallend, dat slechte paarden zoo menigmaal van eigenaar verwisselen. Met goede paarden komt dit sporadisch voor. Barones Spencer maakt hierop echter wel een uitzondering. Zoo zien wij, dat zij in 1941 op naam en onder de kleuren van Mevr. de Wed. J. Oosting, de bekende fokster uit Wolvega, in de baan verschijnt, die op den 11en Nov. 1941 de merrie weer verkocht aan Stal Vita Nova te Hilversum, de stal onder wiens kleuren zij tot haar laatste course op 26 December 1943 is blijven loopen. (PvB: de heren M. Brunt en G. Kalff, beiden woonachtig te Hilversum, waren de eigenaren van "Stal VITA NOVA". De kleuren van deze stal zijn: buis rood met witte blokken, mouwen rood en pet wit. Zie het schilderij.)

Als 8-jarige
In 1942 was haar drafcarriere niet minder succesvol, integendeel. Een bedrag van f. 8950,- was het loon voor haar onverbeterlijke strijdlust. (PvB: Ze eindigt in de lijst der winnende paarden in volgorde van gewonnen bedragen op de 5e plaats. Eerste wordt Derby-winnares Gonny D met fl 11.675.)
Niet minder dan 35 maal verscheen zij in dit seizoen in de baan, niet minder dan 77.820 meter moest zij afleggen; voegt men daarbij het enorm vele snelle werk, dat zij tijdens de training nog noodig had en de vele sprinten op de 800 en 300 meter banen, dan komt men tot de conclusie, dat zij meer dan 100.000 meter in een gemiddelde snelheid van 1.30 KM. tijd dat seizoen heeft afgelegd. Haar snelste tijd toonde zij den 6en Sept. over 2300 meter, waar zij in een veld van 12 als achterop vertrokken paard buitenom het groote veld een gemakkelijke overwinning behaalde op Captain Norton, die 80 meter voor haar was vertrokken en op afstand achter haar eindigde.
(PvB: De merrie loopt in dat jaar ook op de 800 meter Kortebaan (2 maal gewonnen uit 4 starts; winsom fl. 950) en op de 300 meter Kortebaan (2 zeges uit evenveel starts; winsom fl. 1.500). In het Draf- & Rensport Museum te Duindigt treft U een plaquette van haar zege in Medemblik in 1942. Aan deze kortebaan deden 13 paarden mee en het ging om het NL-Kampioenschap.)

Barones

Boven: De ereprijs die Barones Spencer won bij het NL-Kampioenschap
Kortebaan in 1942 te Medemblik d.d. 21-9-1942.
Deze wordt tentoongesteld in het NDR-Museum.

Als 9-jarige
Wat de merrie in het afgeloopen seizoen gepresteerd heeft ligt bij iedere coursebezoeker nog zoo frisch in het geheugen, dat een nadere uiteenzetting ons vrijwel overbodig lijkt.
(PvB: De Barones draaft door het hele land. Op de Langebaan start ze van 20 maart tot en met 26 december op de banen Hilversum, Mereveld, Duindigt, Alkmaar, Roozendaal en Groningen. Op 11 juli wint zij in Groningen het KAMPIOENSCHAP DER NEDERLANDSCHE PAARDEN met een eerste prijs van fl. 8.000. Op 19 september wint zij op Duindigt de GROTE PRIJS VAN NEDERLAND èn fl. 10.000. Ze wint op dezelfde baan ook het ALGEMENE KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. De merrie wordt de meest winnende draver in dit jaar met totaal fl. 57.450. Uit 44 starts wint zij 21 keer en wordt 2 maal 2e en 6 maal 3e. Op de 2e plaats eindigt met een aanzienlijk lagere winsom O Lapize met fl. 23.700. Op de 800 meter Kortebaan loopt zij 1x en wint de eerste prijs van fl. 500. Zij loopt slechts 1x op de 300 meter Kortebaan en eindigt ongeplaatst. Op zondag 31 oktober 1943 geeft Barones Spencer op Mereveld zelfs 100 meter aan de koppaarden en vertrekt op 3200 meter. Acht dravers starten op 3100 meter! Monseigneur le Major start op 3100 en Lord Maire op 3160 meter. Op 26 December 1943 nam de Barones afscheid op de baan.)
Bij het afsluiten van haar drafcarrière heeft zij haar gewonnen bedrag op de lange baan op weten te voeren tot f. 74.202.-. Op de korte baan, waar zij niet veel geloopen heeft, bedraagt haar winsom f. 3625,-,
Naast haar veel omvattende bedrijvigheid hier te lande, heeft zij ook nog een slippertje (=uitstapje) gemaakt naar Duitschland, waar zij in een zeer korte periode 11.900 Marken bij elkaar heeft gedraafd. Tijd en weersomstandigheden waren niet geschikt om daar een snellen tijd te kunnen toonen. Desniettemin maakte zij over 2440 meter een K.M. tijd van 1.23.


Koerscarrière Barones Spencer:

jaar

lft.

starts

1e

2e

3e

rec.

in

winsom

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1943

3j.

4j.

5j.

6j.

7j.

8j.

9j.

9j.

12

9

12

9

25

35

44

??

4

3

4

2

13

8

21

??

2

1

?

0

5

3

2

?

1

1

?

1

?

2

6

?

1.38,2

1.34,4

1.26,8

1.24,8

1.2?,?

1.2?,?

1.24,2

1.23,?

Ned.

Ned.

Ned.

Ned.

Ned.

Ned.

Ned.

Dts.

Hfl. 575

Hfl. 875

Hfl. 340

Hfl. 762

Hfl. 5.250

Hfl. 8.950

Hfl. 54.450

DM 11.900

totaal

 

??

53

??

??

1.24,2

 

Hfl. 74.202


Gewonnen Ned. topkoersen
- Kampioenschap Nederlandse Paarden in 1940 (Duindigt)
- Kampioenschap Nederlandse Paarden in 1943 (Groningen)
- Kampioenschap van Nederland in 1943 (Duindigt)
- Grote Prijs van Nederland in 1943 (Duindigt)


foto's Barones Spencer

Boven: Barones Spencer (W. Geersen) zegeviert in de 3e en
beslissende heat van Kampioenschap der Nederlandse Paarden 1940,
voor Crack (links met J.M. v.d. Berg).


Boven: In het Kampioenschap der Nederlandse Paarden 1943
te Groningen, met nog een ronde te gaan, leidt Baronesse K
voor Barones Spencer, dan Zoon van David Guy (reling),
Dutch Hanover (tweede spoor) en Casindra (reling).


Boven: We zoomen in op de voorste twee op de bovenste foto
in het Kampioenschap der Nederlandse Paarden 1943
te Groningen. Baronesse K hier nog de leiding,
voor de veel kleinere Barones Spencer,
die hier al een spoortje naar buiten gaat
en een ronde verder zou winnen.


Boven: Een ronde later: Barones Spencer wint te Groningen het
Kampioenschap der Ned. Paarden 1943 voor Dutch Hanover,
ver voor de rest van het veld. Casindra wordt derde,
haar zus Baroline vierde en Zoon van David Guy vijfde.


Boven: Huldiging te Groningen na de winst in het
Kampioenschap der Ned. Paarden 1943.


Boven: Barones Spencer wint op Duindigt
de Grote Prijs van Nederland 1943
en Willem Geersen steekt blij zijn zweep omhoog.


Boven: Barones Spencer en pikeur Willem Geersen worden op
Duindigt gehuldigd na de winst in de Grote Prijs van Nederland 1943.
Achter de merrie staat een nog jonge Martin Vergay.
Rechts de eigenaren Brunt (met verrekijker) en Kalff.


Boven: Het Kampioenschap van Nederland 1943 op Duindigt:
v.r.n.l. Barones Spencer (die een ronde later zal winnen), Allegheny (5e),
Dutch Hanover (4e), O Lapize (2e), Mesnil Cher (3e), Premier Mars,
Lord Maire en Neosho.


Boven: Dit gedicht stond in januari 1944 in het blad Paardensport en Fokkerij,
na haar reglementaire afscheid van de baan.

Afstamming (vervolg van het artikel van Witteveen uit 1943)
Nu de merrie haar roemvolle drafcarrière beëindigd heeft, zal zij moeten gaan bewijzen, wat zij voor de fokkerij waard is. Niets is aannemelijker dan dat haar stalgenoot Axkit als eerste partner voor haar gekozen zal worden. In verband hiermede hebben wij ons de moeite getroost van het product, dat uit bovengenoemde paring te verwachten is, een uitgebreide pedigree uit te schrijven, welke wij aan dit artikel kunnen toevoegen. Hieruit is te zien, dat en Barones Spencer en Axkit uit de allerbeste bloedlijnen zijn ontstaan.

Vader Spencer
De vader van de Barones, t.w. Spencer 3-j. 1.59 3/5 is in de USA o.m. de vader van Spintell 1,58 3/4; Spencer Scott 3-j. 1.59 ; Tilly Tonka 2,02 3/4; en veel anderen.
Dat Spencer zooveel snelle dravers en pacers heeft verwekt is verklaarbaar als men weet dat hij een zoon is van Lee Tide 2.05, die enerzijds, afstamt van Lee Axworthy 1.58 1/4, v. Guy Axworthy 2,061/4 u. Emily Ellen 3-3. 2.09 1/4, die o.m. moeder is van Brussiloff 3-j. 2.04 , Daystar 3-j. 2.06; Lee Tide 2,06: Velocity 2,05 1/4 en Harvest Tide 2,06 1/4.
Ook de moeder van Spencer, Petrex 3-j. 2.06 3/4, die via haar vader Peter the Great en via haar moeder Extasy 2-j. 2,11 , het Baron Wilkesbloed voert, was een voorbeeldige fokmerrie. Haar producten Spencer 3-j, 1,59 3/4, Rapture 2-j. 2,06 3/4: Le Roy 2-J, 2,08 3/4; Clee 2-j. 2.10 en Esprit 2-J. 2,15 1/2 hebben dit bewezen.

Moeder Volann
De moeder van Barones Spencer, de fokmerrie Volann, heeft ook reeds bewezen tot de beste klasse te behooren. O.m. is zij ook de moeder van de snelle 2-jarige Intrepid en de crack Flying Guy. Zij voert via haar vader het wereldberoemde Peter the Great-blood en via haar moeder het evenzoo beroemde bloed van Guy Axworthy.

(de hierna uitvoerig beschreven afstamming van de vermeende toekomstige partner van Barones Spencer, de dekhengst Axkit, laten we achterwege, aangezien zij van deze hengst geen veulen heeft gekregen, want ze bleek in 1945 gust)

Ons artikel zou onvolledig zijn als wij daarin den naam van den vormer van Barones Spencer en Axkit onvermeld zouden laten. Het was de alom bekende internationale trainer-rijder W. H. Geersen, wien een woord van lof toekomt voor de wijze , waarop hij de beide cracks in vorm heeft weten te brengen en jaren achteréén heeft weten te houden. Dat wij het nog mogen beleven de producten van Barones Spencer in de baan te mogen zien verschijnen, is onze oprechte wensch.

(Tot zover het artikel van A. Witteveen van eind 1943)

import

Boven: de Amerikaanse hengst AXKIT,
geboren in 1930. Record 1.21,8.
Werd door Geersen ingevoerd en koerste hier ook succesvol
op naam van Stal Vita Nova.
Axkit won de Grand Prix d'Hiver in 1935 en 1937 en
het Kampioenschap van Nederland ook twee keer,
in 1937 en 1939, beide malen gereden door Frits Bosveld.
De hengst stond van 1941 t/m 1946 in Nederland ter dekking
en ging daarna naar België.
Hij was kampioen vaderpaarden van 1946 t/m 1950 en
is de vermeende eerste partner van Barones Spencer in 1944.

import

Boven: AXKIT in een minder flatteuze pose.
Bovenaan de foto staat geschreven "Axkit in actie".
Wie de gelukkige merrie is staat er helaas niet bij,
maar door haar witte sokje linksachter, zijn we
er van overtuigd dat het onze Barones Spencer is.
Dan moet de foto in 1944 zijn genomen en de merrie
lijkt niet erg gewillig, wat ook zou kunnen kloppen,
want in 1945 is de Barones gust gebleken, waarna
ze is gedekt door Parisien èn Narciso, zodat niet
bekend is welk van deze twee de vader is van haar
in 1946 geboren eerste veulen New Spencer,
die op 3 jarige leeftijd Derbywinnaar werd.


Hieronder enkele toevoegingen van Peter van Betten, op basis van gegevens uit het Historisch Archief NDR en de stamboeken.

Moeder VOLANN
Volann van The Great Volo uit Annie Burnett, geboren 1928 in Amerika. Fokker Walter Candler, Atalanta; importeur van Volann, drachtig van Spencer, in het najaar van 1933, is Vincent Schoenmakers te Baarn. Volann is een kapitale fokmerrie en de grondlegster van de gelijknamige Nederlandse merriestam. Zij is dus een dochter van The Great Volo, een volle broer van Peter Volo en bijgevolg ook de zoon van Peter The Great. Ook interessant is dat de beide grootmoeders dochters waren van Guy Axworthy. Volann bracht bij Schoenmakers 2 veulens: Barones Spencer en Carma Norton. Daarna verkocht hij de fokmerrie aan M. France te Zeist. In het Nederlands Draver-Stamboek deel III : 1956-1963 wordt de VOLANN-STAM vermeld als een stam die zich bewaart en de fokker meer vreugde schenkt dan teleurstelling. Volann werd in 1949 op de grote Fokdag gehuldigd!

ALLE KINDEREN VAN VOLANN:
1934 Barones Spencer 1.24,2 , merrie van Spencer
1935 Carma Norton 1.29,8 , merrie van Norton B, moeder van een hele serie cracks, zoals Norton Williams, Roland en Typhoon
1936 Darnon 1.32,4 , hengst van Norton B
1937 geen inlichtingen
1938 Flying Guy 1.21,1 , uitstekende merrie van David Guy
1939 Guy David geen rec. , hengst van David Guy
1940 Heny's Girl 1.27,4 , merrie van Allegheny
1941 Intrepid 1.23,8 , merrie van Allegheny
1942 geen inlichtingen
1943 King Heny 1.30,3 , hengst van Allegheny
1944 Luck Heny 1.28,3 , hengst van Allegheny
1945 geen inlichtingen
1946 New Volann 1.30,7 , merrie van Allegheny
1947 Our Volann 1.22,2 , merrie van Allegheny
1948 Perfect Heny 1.23,8 , hengst van Allegheny
1949 Quite Heny 1.20,2 , dekhengst van Allegheny; krijgt tijdens zijn leven niet de waardering, die hem toekomt;
1950 Royal Heny 1.24,9 , hengst van Allegheny
1951 Sir Henry 1.26,5 , hengst van Allegheny
1952 en 1953 niet gedekt
1954 Volann Erebus 1.23,2 , hengst van Calumet Erebus

De Producten van BARONES SPENCER:
Van 1946 tot 1956 fokken de heren M. Brunt en R. Kalff te Hilversum met Barones Spencer. Het laatste veulen dat ze samen fokken is Winston Spencer/1955. Daarna stopt de heer Brunt en fokt de heer Kalff door samen met Jac. Zeeman uit Schagen, de eigenaar van Winston Spencer.

1. 1946 New Spencer, bruine hengst van Narciso of Parisien; in eigendom van Stal Vita Nova en in training bij Willem Geersen; wint reeds als 2-jarige zijn enige koers; in 1949 wint New Spencer de Derby in deze 14 deelnemers tellende Klassieker met op de sulky Martin Vergay; tweede wordt de uitstekende merrie Nellie Gregor; New Spencer is net als zijn moeder een ongelooflijk hard koerspaard; hij loopt 14 seizoenen achtereen, start 374 keer en wint fl. 46.000; zijn record loopt dit uitstekende verrichtingspaard als dertienjarige leeftijd: 1.22.0. Op latere leeftijd wordt de hengst verkocht aan de familie Oosting te Wolvega;
2. 1947 Omar Spencer, bruine hengst van Illustre Hanover; record 1,23.8
3. 1948 Pearl Spencer, een bruine merrie van Illustre Hanover, geboren 27 februari; record 1.22.5; Jazeker, deze merrie wint in 1951 de Derby en is 8 seizoenen actief; start 99 maal en behaalt 32 zeges; winsom fl. 31.837; zij is ook in de fokkerij succesvol; de Derby winnaar 1962 Axkit Hollandia is van Enterprise uit Pearl Spencer!
4. 1949 Quartus Spencer, hengst van Illustre Hanover; 1.28; wint op 30 oktober 1955 met eigenaar/trainer G. Raymakers tegen 15 andere dravers; brengt winnend 30 tegen 1; loopt als 11-jarige nog 1.22.9
5. 1950 Regina Spencer, merrie van Priola; loopt als 8-jarige 1.24.1
6. 1951 Sir Spencer, hengst van Parisien; loopt als 8-jarige 1.23.8
7. 1952 True Spencer, merrie van Priola; loopt als 5-jarige 1.25.2
8. 1953 Unique Spencer, hengst van Parisien; loopt als 8-jarige 1.24.1
9. 1954 gust van Parisien,
10. 1955 Winston Spencer, hengst van Parisien; loopt als 7-jarige 1.23.9
11. 1956: Xanthos Spencer, hengst van Faune ; loopt als 6-jarige 1.29,4
12. 1958: Zeloma Spencer, merrie van Roland ; loopt als 4-jarige 1.28,8

DE BARONES IS NU TE ZIEN IN HET MUSEUM
In het Museum treft u sinds 22 augustus 2010 een schilderij aan van Barones Spencer, dat ons op 31 juli 2010 door de heer Jean Claude Bruynickx uit België is geschonken. Deze kreeg het schilderij in zijn bezit na het overlijden van een tante, die gehuwd was met Marinus Brunt, de eigenaar van Barones Spencer. Daarnaast ontvingen we ook de plaquette van de zege van de Barones op de 300 meter kortebaan te Medemblik in 1942.

Aldus Peter van Betten, 18 augustus 2010


BARONES SPENCER
en haar veulen Omar Spencer.
Foto uit het eenmalig in 1947 uitgegeven fotoboekwerkje
"Het PAARD in beeld", toen was de merrie 13 jaar oud.  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Museum:

Museumstukken

Prentenboek

<Hall of Fame