NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

G.J.A.A. Baron van Heemstra
(1869 - 1960)


Boven: Een nog jonge Baron van Heemstra,
in het tenue van de Cavalerie. Naast militair was
hij een echte paardenman en een groot liefhebber
van de draf- en rensport.
(foto: J.C. Reesinck, Den Haag)


Onderstaande artikel stond in het weekblad 'Sport&Fokkerij"
nr.15 van 1959
Auteur: K.J. Meinardi

Titel: Luit.-Gen. b.d. G.J.A.A. Baron van Heemstra 90 jaar

Heden, vrijdag 10 april 1959, heeft de heer G. J. A. A. Baron van Heemstra, ere-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Harddraverij- en Renvereniging, de hoge leeftijd van 90 jaar bereikt en het spreekt vanzelf, dat deze dag niet ongemerkt voorbij zal gaan.

Vrijwel vanaf het begin van het koerswezen in Nederland is de jubilaris een grote steunpilaar geweest, in den beginne speciaal van de rensport en later in eenzelfde mate van de drafsport. Meer dan vijf en zestig jaar geleden verscheen het graag geziene blauwe buis met gele stippen en gele pet regelmatig op de Nederlandse banen, waaronder verschillende van zijn volbloeds aan rennen hebben deelgenomen. Doch ook de volbloedfokkerij had de daadwerkelijke steun van Baron van Heemstra, zelfs in de jaren toen het er met ons renwezen maar slecht voorstond. Als jong luitenant bracht hij omstreeks 1900 reeds veel paarden in de baan als Valerie, Irlandais, Kilometre, Hollandaise, Ducaat en Christiaan.

Toen in 1923 jhr. L. Boreel als voorzitter van de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging bedankte, werd Baron van Heemstra, die toen reeds jarenlang bestuurslid van de „Koninklijke" (en voorzitter van het rencomité) was, tot voorzitter benoemd. Het bleek, dat deze keuze gelukkig was, want Baron van Heemstra behartigde met hart en ziel, in samenwerking met de toenmalige secretaris, de heer Oly en met de overige bestuursleden, de belangen van de hippische sport in Nederland en hij bepaalde zich daarbij niet alleen tot de rennen, maar ook de drafsport had zijn volle belangstelling.

In 1930 werd onder zijn voorzitterschap het 50-jarig jubileum van de „Koninklijke" gevierd. Einde 1937 achtte (de toen 68-jarige) baron van Heemstra de tijd gekomen zijn functie bij het toen leidende lichaam neer te leggen. Bij die gelegenheid werd hem het ere-voorzitterschap aangeboden.

Natuurlijk behoefde men niet te vrezen, dat een zo enthousiast liefhebber zich geheel zou terugtrekken en al kwam hij dan ook niet zo geregeld meer de koersen bezoeken als vroeger, toch was hij meermalen op Duindigt aanwezig om de draverijen en rennen met belangstelling te volgen.
Bij belangrijke wedstrijden was het in vrijwel alle gevallen de oud-voorzitter, die de overwinnaars met een gepast woord, onder aanbieding van een eretrofee, met hun overwinning gelukwenste, hetgeen allen die daarbij tegenwoordig waren, op hoge prijs stelden.
Jarenlang, tot 1944, was hij voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, zowel voor de draver- als voor de volbloedhengsten.
De heer van Heemstra is een paardenman, die het Stamboekwezen door en door kent en daarvoor ook grote interesse heeft. Het zal hem goed doen, dat hij over enige weken tevens kennis kan nemen van het gedrukt „Nederlands Draverstamboek" over 50 jaar.

De vrij recente foto van de heer van Heemstra, welke hierbij (zie hieronder) is afgedrukt, moge blijk geven van zijn onverflauwde belangstelling voor Sport en Fokkerij.
Nog telkenjare komt Baron van Heemstra op Duindigt om getuige te zijn van de draverij en de ren om de Generaal Baron van Heemstra-beker. Persoonlijk reikt hij dan de beker met een toepasselijk, kernachtig woord uit.
Wij bieden Baron van Heemstra gaarne onze hartelijke gelukwensen aan en wensen hem, temidden van zijn familie, een genoeglijke dag.

K.J. Meinardi (stamboeksecretaris)

Naschrift webmaster:
Baron van Heemstra is in 1960 op 91-jarige leeftijd overleden.

Op 19 augustus 2020 stond in "Draf&Rensport" nr. 34, bij de voorbeschouwing voor de Generaal Baron van Heemstra-Prijs, het volgende:
Uit naam van G.J.A.A. baron van Heemstra, Generaal-majoor tit. der Cavalerie en Adjudant ibd van H.M. de Koningin (Wilhelmina), is sinds lange tijd een prijs uitgeloofd voor een ren op Duindigt. Sinds 2008 is er door gebrek aan belangstelling geen ren meer gehouden om deze prijs. Ir. A. baron van Dedem uit Baarn, kleinzoon van de generaal en zijn dochter, drs. F.C. Daniels-barones van Dedem uit Kesteren, vonden het in 2018 tijd om de prijs nieuw leven in te blazen. Er is toen een ren gehouden, gewonnen door de Ierse ruin Justice Frederick van eigenaar J.M.A. Dekkers, gereden door Angeline Batist, in training bij John Smith. Naast de wisselprijs hebben zij prijzengeld beschikbaar gesteld. Degene, die de ren drie maal achter elkaar wint, mag de wisselprijs behouden. Kleinzoon en achterkleindochter werken aan een duurzaam herstel van de Generaal Baron van Heemstra Beker/Prijs, uit groot respect voor alles hetgeen hun grootvader resp. overgrootvader heeft betekend voor de paardensport. (einde citaat).

Tevens hebben zij bovenstaande foto van de Baron geschonken aan het NDR-Archief en deze hangt nu in het NDR-Museum, naast andere belangrijke personen uit de organisatie van onze sport, zoals de heren Pasman en Van Binsbergen.

Volbloed

Boven: De heer van Tuyll van Serooskerken ontvangt de ereprijs
uit handen van Baron van Heemstra (rechts, 75 jr.), na de overwinning
van Marjolet (Stal Prospéro) op 6-8-1944 in de eerste naar de
Baron genoemde koers.

Boven: De 75-ste verjaardag van Baron van Heemstra
werd met deze foto en de felicitaties vermeld in
het weekblad Paardensport en Fokkerij.


Boven: Baron van Heemstra (links) reikt de naar hem genoemde beker
uit aan de eigenaar van een winnende volbloed.
Rechts zien we Daan Modderman.


Boven: De 88-jarige Baron van Heemstra (rechts) overhandigt de
wisselbeker aan Baron van Tuyll van Serooskerken na de zege van
Mangala onder jockey François Delbrassinne (links) d.d. 4-8-1957.

Boven: Baron van Heemstra leest op 89-jarige leeftijd
het vakblad 'Sport & Fokkerij'. De foto stond in dezelfde
krant als bovenstaand artikel.

Voor een pagina met de winnaars van de ren om
de Generaal Baron van Heemstra Beker/Prijs:
Click hier

Voor een pagina met de winnaars van de draverij om
de Generaal Baron van Heemstra Beker/Prijs:
Click hier  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Geschiedenis:

< Mensen

Ned.drafsport

Ned. rensport

Klassiekers

Kampioensch.

Dravers

Records

Langebanen

Kortebanen

Kortebaners

Rennen

Volbloeds

Diverse