NDR


Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

De Metworstrennen van Boxmeer

Boven: Het embleem van de Vereniging "De Metworst".
Sinds 2023 wordt de zweep niet meer meegevoerd.
(Moet nu ook het embleem worden veranderd?)

De Metworstrennen houden het midden van de beroemde Palio in het Italiaanse Sienna en de kortebaandraverijen in het westen en noorden van ons land.
De Palio is een jaarlijkse wedstrijd met renpaarden en jockeys, die zijn afgevaardigd door de verschillende stadsdelen van Sienna. Ze rennen door het centrum van de stad en eindigen op het centrale stadsplein. Het gebeurt volgens vele tradities en onder de zegeningen van de plaatselijke pastoor. De wijk wint. De Metworstrennen is een afvalrace over 700 tot 800 m. Ook hier komt de pastoor er aan te pas. De paarden en jockeys lopen telkens met twee of drie tegen elkaar en de winnaars gaan naar de volgende ronde. De uiteindelijk winnende jockey wordt voor een jaar "Koning" van Boxmeer genoemd.
De afvalrace lijkt weer op de kortebaandraverijen, maar bij deze laatste wint het paard. De pikeur, eigenaar, fokker en eventuele sponsor delen mee in de eer. Daar is bij de Metworstrennen geen sprake van. Alleen de jockey telt, het paard wordt zelfs niet bij naam genoemd.
Er zijn verschillen en ook overeenkomsten. Maar voor de rensport in Nederland zijn de Metworstrennen van groot belang als kweekvijver. Meer dan de helft van alle renpaarden in ons land is in eigendom van Boxmeerders! En er komen ook beroeps- en amateur-jockeys vandaan, die op Duindigt en in Duitsland aan de rennen meedoen. Waren er maar meer van zulke dorpen!

Op deze pagina staan:
1. uitleg over de jaarlijkse Metworstrennen van Boxmeer
2. de Voorzitter legt uit dat de Metworstrennen met de tijd meegaan
3. een artikel over drievoudig Metworst-Koning Gijs Snijders (hier)


De Metworstrennen
in woord en beeld

Boven: Een poster van de Vereniging "De Metworst".

(overgenomen van de website van de vereniging: www.metworst.nl)
De Metworstrennen is een eeuwenoude paardenrace die ieder jaar op carnavalsmaandag in Boxmeer wordt gehouden. Sommigen menen zelfs dat de traditie nog zou voortkomen uit een oud-Germaans vruchtbaarheidsritueel. In vroegere tijden werden door jonge vrijgezelle ruiters door middel van het rijden door de velden van de Goden gepoogd de vruchtbaarheid voor het komende jaar te verkrijgen. Deze vruchtbaarheidsritten werden gehouden in het begin van de vastentijd (Carnaval). Daardoor kreeg de Metworst later affiniteit met de Carnaval.
Het oudst bekende reglement dateert uit 1740, dit wordt dan ook als het oprichtingsjaar van de Vereniging ‘De Metworst’ gezien. Het doel van de Vereniging staat al meteen duidelijk in het eerste artikel van dit reglement omschreven:
“Het doel der Vereeniging is, om een aloud gebruik - dat ingesteld werd door eene liefdadige dame, en dat beslaat in het wedrennen om eene metworst, de jaarlijksche belooning van eene edelmoedige daad, door Boxmeersche jongeren aan bovenbedoelde dame bewezen - in onze gemeente te handhaven en in eere te houden.”

Volgens de overlevering was er in de 15e eeuw een ‘Freule Aleida’ die tijdens haar wekelijkse rijtoer met haar koets van de weg raakte. Boxmeerse ‘vruchtbaarheidsruiters’ schoten haar met hun paarden te hulp en hielpen haar weer op weg. Als dank voor hun hulp belastte de freule één van haar hoeves in Vortum-Mullem (de ‘Belaste Hoeve’) met een jaarlijkse erfbelasting: een zeven ellen lange metworst, een wegge en een brood, twee vaten bier en een halve varkenskop. Vanaf dat moment zou er elk jaar een paardenrace gehouden worden om te bepalen wie deze erfbelasting namens de Vereniging in ontvangst mag nemen. Niet voor niets is het credo van de Vereniging: ‘Wij handhaven het recht onzer vaderen.’

Niet iedereen kan zomaar deelnemen aan de Metworstrennen. Deelname is alleen mogelijk voor ‘Boxmeerse jonggezellen’, die bovendien lid zijn van de 'Instelling der Tijdelijck Jonggesellen van Boxmeer'. Onder ‘jonggezel’ wordt verstaan: ongehuwde jongens, vanaf hun geboorte woonachtig in het kerkdorp Boxmeer. De winnaar van deze afvalrace wordt voor één jaar de 'Koning van de Metworst'. Dit is de hoogste eer die in Boxmeer te behalen valt. Zeer speciaal is het wanneer de Koning van de Metworst drie jaar achter elkaar wint, want dan mag deze persoon zich 'Keizer van de Metworst' noemen. Maar sinds het jaar 1900 is dit nog niet één ruiter gelukt.

Vereniging de Metworst bestaat uit ongeveer 400 leden.
De vereniging kent, naast het bestuur, meerdere werkgroepen zoals:
Wedstrijdcommissie
Technische commissie
Hoornblazers
Knollencommissie
Gekkekar-commissie
Publiciteitscommissie
Archiefcommissie
Sponsorcommissie
Jeugdcommissie

De traditie van de Metworstrennen in Boxmeer is sinds maart 2015 in
de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland opgenomen.

Op de website van de vereniging (www.metworst.nl) vind je een aantal video's en een beeldbank met duizenden foto's, honderden krantenartikelen en documenten! Een aantal foto's en teksten hebben we op deze pagina overgenomen.


Jaarlijkse activiteiten:

Op de eerste vrijdag van november: De Jaarvergadering

Een week later (rond de 11e van de 11e) op zaterdag:
om 14.00 uur de ruiterproef, dus dat betekent dat iedereen die meedoet
rond 13.15 uur met zijn paard aanwezig moet zijn.

's avonds: Vèrkeskop (Varkenskop) eten: Leden van Vereniging
"De Metworst" zijn vanaf 18:30 welkom om de vèrkeskop te komen eten.

Feestavond:
Vanaf 19:30 is iedereen welkom voor een mooie feestavond.
De entree is GRATIS!

In de maanden daarna volgen nog een aantal Ledenvergaderingen,
wedstrijdcommissievergaderingen, een hoornblazersvergadering,
een ruitervergadering en diverse collectes in de verschillende
bij Boxmeer behorende kerkdorpen.

Half februari is er nog een Knollenmiddag voor de jeugd.
Net als in het voorjaar (zie verderop), maar nu om alvast warm te
draaien voor de metworstrace, een paar weken later plaatsvindt.

Op zondag vóór de vasten, tijdens Carnaval:
Heilige mis in de Sint Petrus Basiliek te Boxmeer.

Boven: Tijdens de mis in de Petrus Basiliek van Boxmeer zitten de jeugdige
en de oude Raad van Elf, en de deelnemers aan de Metworstrennen vooraan.

Boven: Achter de jeugdige Raad van Elf zien we de de Koning van
het voorgaande jaar (in dit geval Bart de Kort uit 2022, met zijn
Koningsschild om). Aan deze kant naast hem de voorzitter
van de Vereniging "De Metworst" (Dick Goossens)
en de beschermvrouwe van de Metworstrennen.
Daarachter de deelnemers aan de race.
De beschermvrouwe is de verpersoonlijking van Freule Aleida,
die de erfbelasting vroeger heeft ingesteld.

Boven: Zelfs de pastoor ziet er carnavallesk uit.

Boven: Een Carnavalskoortje zingt een kerklied.
Achter hen zien we de geel-rode paraplu, een symbool voor
een "basiliek", de door de Paus gegeven eretitel aan een
bijzonder kerkgebouw.

Op maandag vóór de vasten, tijdens Carnaval:
De dag van de Metworstrennen
De jaarlijkse Metworstrennen moeten op de maandag voorafgaande aan de vastenavond (dus tijdens carnaval) gehouden worden en vindt plaats op het 'Vortums Veld', een openbare weg tussen de kerkdorpen Sambeek en Vortum-Mullem in de gemeente Boxmeer. Vanaf 04.00 uur in de ochtend worden de Boxmeer inwoners door de hoornblazers gewekt. Hierna trekken duizenden bezoekers aan het begin van de ochtend al lopend van Boxmeer naar het Vortums Veld, om te gaan kijken wie er dit jaar de Koning wordt.

04.00u: De Hoornblazers luiden Metworstmaandag in.
Na een kort bezoek aan de Beschermvrouwe, de vorige Koning en de
Voorzitter trekken ze de wijken in om de rest van Boxmeer wakker te blazen.
Voor vele Boxmerenaren een écht kippevel moment!

Boven: De lijst met deelnemers in 2020.
De latere winnaar Gijs Snijders heeft nr. 19.

Boven: De deelnemers in 2022 poseren voor de fotograaf. De Boxmeerse jongemannen zien er goed en gezond uit. Met overgewicht heb je geen schijn van kans. De Boxmeerse Jonggezellen die deelnemen aan de Metworstrennen, worden kortweg (Metworst)ruiters genoemd. Het zijn echte sportmannen die zich maandenlang voorbereiden op hun deelname aan deze eeuwenoude traditie.

Boven: De lijst met deelnemers in 2022. Er zijn altijd 9 ritten
met 2 of 3 deelnemers. Zijn er minder dan 27 deelnemers, dan
wordt begonnen met 2 deelnemers per rit.
De 9 winnaars worden verdeeld over 3 ritten in de tweede omloop.
In de Finale lopen dan ook weer 3 deelnemers.
De V achter de naam staat voor Volbloed, de H voor Halfbloed.

METWORSTRENNEN
De Metworstrennen bestaat uit een afvalrace verdeeld over 3 manches, de afstand van het parcours is bijna 800 meter. De volbloed (ren)paarden moeten bij de start 100 meter voorsprong geven aan de halfbloeds. Er is geen voorgeschreven gewicht voor de jockeys. De eerste rit begint rond 09.30 uur. De winnaar van de laatste rit, de ‘Koningsrit’, haalt als kersverse Koning bij de ‘Belaste Hoeve’ de jaarlijkse schenking van goederen aan de Metworstvereniging op en wordt daar dan door de beschermvrouwe met het zilveren Koningsschild omhangen. Vervolgens gaat de Koning onder begeleiding van de andere ruiters en de ‘Gekkekar’ terug naar Boxmeer, waar hij onder de Wilhelminaboom door de beschermvrouwe tot 'Koning van de Metworst' gekroond wordt en waarna de erewijn geschonken kan worden.

Boven: Om 9:30u gaan de Metworstrennen van start
voor een groot publiek van naar schatting 15.000 mensen.

Boven: Eindstrijd van de Metworstrennen 2020,
met als winnaar Gijs Snijders.

Boven: Eindstrijd van de Metworstrennen 2022,
met als winnaar Bart de Kort.

Boven: Een ruiter kan deelnemen aan de strijd om de eretitel 'Koning van de Metworst' of die van 'Knollenwinnaar'. De Knollenrit is in de jaren '70 als bij-nummer geïntroduceerd als extra vermaak voor het publiek en eventueel een opstapje naar 'het echte werk' om de titel 'Koning van de Metworst' waar het uiteindelijk toch echt om draait. Hier gaan ze nog in een rustig tempo.

Boven: Maar bij de finish laten de Zeeuwse trekpaarden (die hier
oneerbiedig "knollen" worden genoemd) nog een eindsprint zien.

Boven: Eregast bij de Metworstrennen is de geboren Boxmeerder,
onderwijzer en schoolleider op een van de plaatselijke scholen,
gemeenteraadslid voor de SP in Boxmeer en later kamerlid en
fractieleider voor de SP. Tegenwoordig is hij Commissaris
van de Koningin in Limburg, Emiel Roemer.

Boven: Bij de ‘Belaste Hoeve’ wordt de winnaar (hier Gijs) omhangen
met het Koningsschild, een lauwerkrans en een 7 ellen lange metworst,
door de voorzitter en de beschermvrouwe. Hij krijgt ook nog
een halve varkenskop. (een el is ca. 70 cm, dus 5 meter worst)

Boven: De beschermvrouwe mag de nieuwe Koning de kroon op zetten.
Dat gebeurt midden in het dorp, onder de Wilhelminaboom.

Boven: 's Avonds volgt het "Kunningsbal".
Hier wordt Koning Gijs in 2020 geëerd door de Hoornblazers.

Boven: Tijdens het "Kunningsbal" wordt de nieuwe Koning (hier
Gijs in 2020) toegesproken door Prins Carnaval.

Boven: Er volgt een ereronde door de zaal.

Boven: En de Koning (hier Gijs in 2020) wordt gefeliciteerd door
honderden mensen, die allemaal met hem op de foto willen.


Een week na de Metworstrennen (in De Generaal):
Om 20:30 begint het 'Bierdrinken'. Hierbij worden de 2 fusten bier
leeg gemaakt. Dit is alleen voor bestaande leden.

2 weken na de Metworstrennen (in De Generaal):
Wedstrijdcommissie vergadering

3 weken na de Metworstrennen (in De Generaal):
Ledenvergadering

Ruim 3 weken na de ren op zaterdag om 13:00 uur
bij de Paard- en Ponyvereniging te Boxmeer:
We sluiten we het Metworstjaar af met de Halfvastenspelen,
het traditionele 'Worsteten' en het Halfvastenfeest.
Tijdens de Halfvastenspelen worden een aantal leuke spellen georganiseerd waarbij ruiters te paard in teams strijden en er leuke prijzen te winnen zijn.
Daarnaast zal er ook een oud-Koningenren zijn waarbij de oud-Koningen tegen elkaar zullen strijden wie het eerst over de streep komt.
Leden van de Metworst en introducees kunnen zich aanmelden bij de organisatie. Lukt het niet om zelf een paard te regelen dan helpen wij daar graag aan mee.
Toeschouwers zijn van harte welkom. Het is gratis en iedereen is welkom. Er wordt ook voor eten en drinken, muziek en animatie gezorgd.
Aanvang 13:00u, vanaf 12:30u ben je van harte welkom met je paard.
Einde is rond 16:00u.

Boven: De Spellenmiddag bij de Halfvastenspelen.


Op dezelfde zaterdag wordt het Metworstjaar afgesloten met
18.30: het traditionele 'Worsteten' alleen voor leden,
de 7 el lange worst wordt verorberd
Vanaf 20.00: het Halfvastenfeest met muziek, iedereen is
welkom en de toegang is gratis (dus ook niet-leden)

Op de volgende dag (zondag): Knollenmiddag voor de jeugd.
Op zondag wordt van 13:00 tot 16:00 de jaarlijkse Knollenmiddag gehouden in het centrum van Boxmeer. Deze middag is gratis en voor alle kinderen! Dus neem je ouders en/of opa en oma maar mee naar het Centrum Boxmeer en stap op een echte Belgische knol voor een ritje door het winkelcentrum van Boxmeer. De kinderen krijgen een helm op, en kunnen in blauw/wit op een echte Belgische knol een ritje door het dorp maken. Opstappen vindt plaats tegenover Hotel Riche. Dit is een niet meer weg te denken evenement en de animo en reacties van de kinderen uit Boxmeer en omgeving maken het steeds weer een genot voor de Vereniging “De Metworst” om dit te mogen organiseren.

Boven: Op "Knollenmiddag" kan de jeugd een ritje maken
op een Zeeuws of Belgisch trekpaard.


Boven: In 2023 werden de Metworstrennen gewonnen door de pas
13-jarige Dylan van Nunen (die natuurlijk nog heel weining weegt).
Dylano won met een halfbloed. Bij de start kreeg hij ca. 100 meter voorsprong van zijn belangrijkste tegenstander, die op een Volbloed reed en op het laatst akelig dichtbij kwam. De 15.000 toeschouwers langs het parcours waren door het dolle heen na de wedstrijd. "Wat een dag", zegt vader Jorg. "Dylano rijdt pas een jaar paard en het is heel bijzonder dat je dan al mag meedoen aan de Metworst. Dan wint hij de eerste rit, daarna ook de tweede. En hij heeft het gewoon geflikt. Ik ben heel trots."
Wordt Dylano de eerste Keizer van de Metworst, na drie overwinningen op rij?
Sinds het jaar 1900 is dit nog niet één ruiter gelukt.Titel: Metworstrennen gaat mee met de tijd

Column uit Draf&Rensport nr. 9 van 28 febr. 2023

door Dick Goossens,
voorzitter Vereniging "De Metworst" uit Boxmeer
(rechts op onderstaande foto)

Boven: De Koning uit 2020, Gijs Snijders (links), overhandigt in
2022 het Koningsschild aan de Metworst-voorzitter Dick Goossens,
die het later op de dag aan de nieuwe Koning zal uitreiken.
De wedstrijd is in 2021 vanwege corona overgeslagen.
Dick Goossens was de Koning in 2011 en 2012.
Maar in 2013 werd hij geen Keizer.

Maandag 20 februari 2023 was het weer zover, de Metworstrennen vond traditiegetrouw op maandagochtend voor de vastenperiode plaats. Al eeuwenlang strijden Boxmeerse Jonggezellen om de grootste eer die hen ooit ten deel kan vallen: 'Koning van de Metworst'. Een titel waar veel Boxmeerse jongens van dromen en er alles aan doen om deze te kunnen behalen.

Vereniging "De Metworst" uit Boxmeer houdt sinds haar officiële oprichting in 1853 het 'Recht van onze vaderen' in stand door ieder jaar de Metworstrennen te organiseren. Maar deze traditie, in 2015 bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed, is al veel ouder en stamt naar alle waarschijnlijkheid uit het einde van de 15e eeuw. Sinds die tijd heeft de Metworstrennen in diverse vormen op het Vortums Veld plaatsgevonden.

Om de toekomst van de Metworstrennen te garanderen is, naast het handhaven van de traditie, het van groot belang dat we ons waar nodig en mogelijk aanpassen aan veranderingen in maatschappelijke opvattingen. Hierdoor is de vorm waarin deze wedren gehouden wordt steeds met haar tijd meegegaan, zonder de kern van de traditie geweld aan te doen! Waar vroeger de boerenzoons op maandagochtend hun werkpaard van stal haalden om gezamenlijk in een rit op het Vortums Veld te strijden wie als eerste bij de 'finish' (de schouw in de Belaste Hoeve) was, werken we tegenwoordig onder toezien van de Wedstrijdcommissie met strikte wedstrijdreglementen en een dik draaiboek. Die worden ieder jaar in detail tegen het licht gehouden en uiteindelijk met gemeente, politie en brandweer overlegd om de benodigde vergunningen te ontvangen. De boerenwerkpaarden zijn allang vervangen door halfbloed- en volbloedpaarden, die het hele jaar door koersen lopen. Boxmeer heeft hierdoor veel renstallen, die samen het grootste gedeelte van de in Nederland geregistreerde renpaarden op hun naam hebben staan.

Door de eeuwen heen ging de wedren eerst over het open veld, later over een zandpad en vervolgens over de openbare verharde weg tussen de kerkdorpen Sambeek en Vortum-Mullem. Vanwege veiligheid, gezondheid en dierenwelzijn wordt de verharde weg al meer dan een halve eeuw voor één dag met een dikke laag zand bedekt. Zo'n 900 m3 zand wordt ieder jaar op de bewuste maandagochtend over het parcours van een kleine 800 meter aangebracht, zodat de paarden over een goede en natuurlijke ondergrond beschikken.

Een simpel gespannen touwtje langs de kanten van de weg is vervangen door zo'n 3 km dranghekken met extra hoge hekken bij het gebied waar de start uit de hand plaatsvindt. En er zijn al tientallen jaren meerdere professionele dierenartsen aanwezig om alle deelnemende paarden voor de start en na iedere rit veterinair te controleren. Voor de dopingcontrole worden de richtlijnen van de NDR gevolgd. Sinds 2019 voert de NDR deze ter plekke uit en staat de Metworstrennen op de NDR-renkalender.

De ruiters zelf moeten ook aan diverse eisen voldoen voordat ze úberhaupt met de Metworstrennen mee mogen doen. Zo moeten ze als Boxmeerse Jonggezel o.a. vanaf hun geboorte in kerkdorp Boxmeer ingeschreven staan, mogen ze met getrouwd of gescheiden zijn, en geen geregistreerd partnerschap of kinderen hebben. Deelname is mogelijk vanaf het kalenderjaar waarin ze 13 jaar oud worden. Maar voordat ze mee mogen doen moeten ze eerst in de praktijk aantonen dat ze capabel zijn om een (ren)paard op een juiste manier te berijden. Dit gebeurt tenminste 1 keer in de 3 jaar tijdens een ruiterproef die door een deskundige onafhankelijke jury wordt afgenomen. Diverse Metworstruiters rijden nu gedurende de rest van het jaar als amateurjockey. Om potentiele ruiters zo goed mogelijk voor te bereiden biedt de Vereniging een jaar lang gratis rijlessen aan en worden ze op allerlei vlakken door de Jeugdcommissie klaargestoomd met veel aandacht voor hun rijkunsten en de juiste omgang met paarden.

Onze Vereniging blijft een proactieve houding innemen ten opzichte van dierenwelzijn. Zo is begin dit jaar besloten om het meevoeren van een zweep en het maken van slaande bewegingen met hand of teugels volledig te verbieden. In eerste instantie leidde dit tot weerstand bij de leden, maar uiteindelijk ging een overgrote meerderheid van de Vereniging akkoord. De ervaringen tijdens de Metworstrennen 2023 bevestigen dat dit besluit absoluut de juiste was! Wij zien de toekomst dan ook met vol vertrouwen tegemoet.


Drievoudig Koning
Gijs Snijders (geb. 2000)

Boven: De 16-jarige Gijs Snijders is in 2016 voor de eerste keer
'Koning van de Metworst' geworden. Hij draagt kilo's worst om
zijn nek.

Boven: De 18-jarige Gijs Snijders is in 2018 voor de
tweede keer 'Koning van de Metworst' geworden.
Met worst, schild en krans, zittend op zijn paard.

Boven: De 20-jarige Gijs Snijders is in 2020 voor de
derde keer 'Koning van de Metworst' geworden.
Met welke paarden hij won, wordt nergens vermeld.

Boven: Koning Gijs Snijders poseert in 2020 tijdens de ereronde
door Boxmeer bij de Koningsrotonde.

Boven: Op de andere kant van de rotonde staat
een bronzen beeld van de Koning op zijn paard.
De stoet loopt er langs, achter de gekkekar aan (links).
Net als in Santpoort, waar bij binnenkomst in het dorp
op de rotonde een levensgroot beeld staat van een
harddraver met sulky en pikeur.


Onderstaand artikel over Gijs is met toestemming overgenomen
uit het Kerstnummer 2022 van het weekblad Draf&Rensport
Auteur: Robbie den Exter


Titel: "In Boxmeer leeft de rensport"

De eerste kennismaking met de rensport begint voor Gijs bij de Metworst rennen in Boxmeer. Als jonge jongen begint hij daarvoor echter met dressuur rijden, springen en eventing. Het paardenvirus is dus al vroeg overgesprongen. De Metworst wordt al sinds 1740 verreden en is de bakermat voor de Nederlandse rensport, in ieder geval in het zuiden van Nederland. Zonder de Metworst zou de jeugd in de rensport niet bestaan, want met (de oud-koningen) Levi Hinke, Rens Verberkt, Roy van Eck en Gijs Snijders hebben wij het over de volbloedeigenaren van nu en de toekomst. Sterker nog, zonder de Metworst rennen zou de sport alleen nog op Duindigt 'leven' en zelfs daar weet men niet wat de toekomst gaat brengen, laat staan of er nieuw talent gaat doorstromen.

Vrijgezellen
De kwalificaties voor de kortebaan van de rensport zijn simpel: alleen ongetrouwde mannen, die geboren en getogen zijn in Boxmeer, komen in aanmerking voor deelname. Engelse Volbloed of Halfbloed paarden zijn toegestaan om mee te doen, maar sinds kort krijgt de laatste categorie 100 meter voorsprong. Er komen twee of drie paarden tegen elkaar in actie over 600 tot 700 meter. Via de eerste ronde gaat men door naar de halve finale en uiteindelijk de finale. "De eerste keer dat ik meedeed was ik 12. Het is een prachtig evenement met een rijke historie en iedereen in het dorp kent het. Het wordt richting februari in Boxmeer en in de omliggende dorpen steeds meer het gesprek van de dag." Het bleef niet alleen bij deelnemen voor Snijders. "Ik heb acht keer meegedaan en heb drie keer gewonnen. In 2016, 2018 en 2020 won ik, maar helaas kon ik deze serie dit jaar niet afmaken omdat de overwinningen steeds een jaar overslaan en het eigenlijk in 2022 mijn beurt weer was."

Koning Metworst van Boxmeer

Boven: De 20-jarige Gijs Snijders in 2020 met
zijn ereprijzen, inclusief de halve varkenskop.


De echte rensport
De basis is gelegd, de `echte' sport roept. "Er zijn zoveel volbloedmensen bij ons in het dorp, na de Metworst kom je vanzelf ergens terecht. Ik heb bij drie trainers gereden. Het begon bij Twan Wolters waar ik steevast op zaterdag te vinden was. Ik wilde alles zien en ben ook bij Bart Hermans gaan uitrijden. Ik heb daar een fantastische tijd gehad en heb veel geleerd van Bart. Ik vond het allemaal zo mooi dat ik in 2016 mijn amateurlicentie heb gehaald. Tussendoor reed ik ook bij Lucien van der Meulen uit en ging al mijn tijd in de sport zitten. Ik was er zeven dagen in de week mee bezig." De eerste koers werd gereden op Duindigt op 25 september 2016 voor Diana Dorenberg. "Ik werd tweede met Sartejano maar heb helaas nooit een koers op Duindigt gewonnen. De eerste overwinning kwam tot stand in juli 2017 in Keulen met Marlot, een paard van Bart Hermans. Met hem won ik ook gelijk mijn tweede koers, prachtig."

Professioneel
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en de jonge Gijs neemt de grote stap richting de profs. Na twee seizoenen als amateur begint hij bij de Duitse trainer Yasmin Almenrader als leerling in 2019 en niet zonder succes. "Ik mocht 93 keer rijden en won daarvan elf keer, wat genoeg was voor de leerlingtitel. Ik kon 54 kilogram rijden en met mijn 1,74 m lengte was dat niet gemakkelijk. Het was een prachtige tijd en ik heb er enorm van genoten, maar na dat jaar heb ik toch de keuze gemaakt om verder te gaan studeren. In de koers rijden als jockey vergt veel van je lichaam en met mijn lengte valt dat niet mee. Nu kan ik bijvoorbeeld met veel gezond eten en veel sporten 63 kilogram rijden, dat geeft het verschil wel aan."

Student
Gijs is nu student Werktuigbouwkunde en kan dat binnen twee jaar afmaken, tenminste als de sport dat toelaat. "Natuurlijk kan ik het niet loslaten en ben ik uit blijven rijden, vooral bij Lucien van der Meulen, waar ik als jonge jongen ook al over de vloer kwam." In Duitsland mag men na het inleveren van de leerlinglicentie twee jaar niet in actie komen als amateur, dus het was even wachten tot aan de eerste koers in 2021. "Bij Lucien op stal is een leuke sfeer en er zijn altijd genoeg paarden. Ik heb daar ook veel geleerd en doe dat nog steeds, met minimaal twee ochtenden en als mijn studie het toelaat ben ik er `s avonds ook weer te vinden. Het is nog steeds zeven dagen in de week maar dat is juist mooi."

Amateurkampioen
Vorig jaar was Gijs al dicht bij de amateurtitel met drie overwinningen, maar toen had concurrent Ronny Bonk de overhand. Dit jaar werd in bet voorjaar direct een mokerslag uitgedeeld en werd de voorsprong uitgebouwd naar vier overwinningen. Dat is op het moment van schrijven nog steeds het geval, maar Konstantin heeft nog vijf koersdagen de tijd om drie overwinningen en een tweede plaats te turven. Wij gaan er dus vanuit dat Gijs Snijders gekroond wordt als amateurkampioen. "Voor mij liggen er geen ritten meer in het verschiet en dat is wel spannend, ik hoop dal de marge groot genoeg is."
Het totaal aantal overwinningen van Snijders staat op 43, zowel als leerling en als amateur, en dat is een mooi aantal. Als een van de mooiste overwinningen worden twee zeges genoemd. De eerste betreft een zege in Frankrijk, op de baan van Chantilly voor Yasmin Almenrader in 2021. "Ik had toen lang niet in de koers gereden en deze kans kwam voorbij op 3 juli met Soul Dancer. Wij droegen 67 kilogram en wonnen over 1600 meter met een eerste prijs van 68.500! Dat soort ervaringen in het buitenland zijn toch wel mooi en doen mij wat. Als Yasmin een paard voor een amateurkoers in Frankrijk heeft ben ik er meteen om in het zadel te springen en ook dit jaar won ik voor haar in Wissembourg. De mooiste overwinning dit jaar was met Small Fires in Mulheim, waar wij als grote outsider toch wisten te winnen." Dat was voor The Dutch Master Stables van Lucien van der Meulen waar Gijs via zijn dochter Romy nu ook tijdens het avondeten aan mag schuiven. "Ik heb dit jaar ook voor de concurrent van de stal in het eigenaartrainer kampioenschap gewonnen. Dat is waarschijnlijk de zege waardoor Anna Schleusner Fruhriep er met de titel vandoor kan gaan en daardoor kan de lege stal weleens mij nieuwe slaapkamer gaan worden!"

Duitse focus
De toekomst van de rensport baart ook Gijs zorgen. "Veel mensen in het dorp hebben het over Duindigt als een baan die drie keer in de week koers had met veel prijzengeld en bezoekers. Ik als 22-jarige, en met mij veel generatiegenoten, kennen het als een baan waar het doorgaan van de koersen onzeker is met maar een handvol volbloed uitschrijvingen. Ik weet ook niet wat de oplossing is maar in Duitsland gaat het op sommige banen ook niet meer van harte. Prijzengeld en bezoekersaantallen zijn gezakt en veel banen zijn verdwenen. Voor ons in Boxmeer is Duitsland dichterbij en kunnen onze paarden op eerlijke gewichten een koers lopen. Op Duindigt dragen wij veel topgewicht en het is bovendien veel langer rijden dan naar vier banen in Duitsland. De keuze is dan snel gemaakt en dat is jammer." De sport de rug toe keren komt echter niet op bij Snijders. "Ik hoop zo lang mogelijk als amateur op dit niveau actief te zijn en heb eind november mijn eerste eigen volbloed gekocht op de veiling in Deauville. Ik volg uiteraard de grote meetings in het buitenland maar mijn focus ligt altijd op Duitsland waar er weinig paarden zijn die ik niet ken."

Eigen renpaard
Ventura Vision is de nieuwste aanwinst van Gijs, hij was in september winnaar op Longchamp over 1400 meter. "Hij zal in het nieuwe jaar hopelijk onder mijn eigen kleuren uitkomen in de koers, daar kijk ik erg naar uit. Hij zal bij Romy en Lucien op het complex in training komen en hopelijk niet te veel de andere paarden in de weg zitten", lacht Gijs.

De Toekomst
De link naar Frankrijk is gelegd en ook daar heeft de PMU zijn impact op het renwezen. "De grote meetings op zondag gaan vaak al om 10:30 uur of 11:30 van start en dat gaat ten koste van de bezoekersaantallen. Ook zie je dat veel oudere mensen met grote stoeterijen geen jonge opvolger hebben, dus ook zij zullen waarschijnlijk langzaam gaan verdwijnen. Op banen als Keulen, Dusseldorf en Baden-Baden is het altijd nog wel druk, maar Krefeld bijvoorbeeld heeft het moeilijker,"
Over de toekomst van de amateursport maakt Gijs zich minder zorgen. "De amateurs en amatrices zijn een mooie mix van jong en oud en ze zijn behoorlijk fanatiek. Dat zal nog wel even zo doorgaan want liefhebbers zullen altijd liefhebbers zijn. In Boxmeer zal de sport altijd leven en dat is mooi om te zien. Zo is er elk jaar in januari een filmavond in de kroeg `Het Vertrek' in het centrum van Boxmeer, waar alle winnaars in de rennen van het afgelopen jaar met een link naar Boxmeer worden afgespeeld. Dat is altijd een avond om naar uit te kijken en waar veel rensportmensen samen komen en het glas heffen. Dat soort tradities zijn belangrijk voor de voortgang van de sport. Of ik de sport trouw blijf? Van mij komt men voorlopig niet af."

Foto's van Gijs Snijders

Boven: Met Marlot won Gijs Snijders in 2017 zijn eerste twee koersen.

Boven: De mooiste overwinning in 2022 was met Small Fires in Mulheim,
als grote outsider.  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Geschiedenis:

< Mensen

Ned.drafsport

Ned. rensport

Klassiekers

Kampioensch.

Dravers

Records

Langebanen

Kortebanen

Kortebaners

Rennen

Volbloeds

Diverse