NDR


Hoofdmenu
Organisatie:

Home

Nieuws

Organisatie >

Bibliotheek

Fototheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Jaarverslag 2007


NATIONAAL HISTORISCH ARCHIEF
DRAF- & RENSPORT MUSEUM NDR

1. Inleiding
2. Chronologisch overzicht gebeurtenissen
3. Openstelling Archief NDR
4. Sponsors & Giften & Bruikleengevers
5. Vrienden van het Archief
6. Financiën
7. Geplande activiteiten 2008
8. Overleg en Samenwerking
9. Public Relations
10. Samenvatting

***

Samenstelling Archiefcommissie per 12 december 2007
Voorzitter: Truus van der Kraats
Plaatsvervangend voorzitter: Durk Minkema
Secretaris/penningmeester: Peter van Betten
Leden:
Joop Arkenbout
Co Govers
Henk Houtman
Hans Huiberts
Jan den Nijs

1. INLEIDING
De archiefcommissie verzamelt en beheert in opdracht van de Vereniging Nederlandse Draf- & Rensport, dus in wezen van ons allen! - de collectie roerend cultureel erfgoed.

De commissie werkt, tezamen met anderen, aan beheer en behoud van het erfgoed. Alle betrokkenen moeten hiermee bewust omgaan, zodat dit erfgoed zijn functie kan blijven vervullen. De commissie dient o.a. te zorgen voor verspreiding van deze informatie. Door het openen van een Nationaal Draf- & Rensport Museum wordt de betekenis van de Draf- & Rensport in Nederland door de jaren heen duidelijk en zichtbaar gemaakt aan een groter publiek. Verspreiding van kennis wordt ook gedaan via de druk bezochte website www.archiefndr.nl. Via het Internet is de historie nu al wereldwijd vanachter de computer toegankelijk.

De medewerkers zijn allen vrijwilligers met interesse in en betrokkenheid met de sport en de geschiedenis hiervan. Het werk wordt verricht met veel plezier maar zonder enige vergoeding. De inspanningen worden gedaan in het besef en geloof in het bestaansrecht van het Nationaal Historisch Archief/Draf- & Rensportmuseum NDR.

De financiën lijken de mogelijkheden te bepalen, maar de creativiteit binnen de sport wordt niet onderschat. De commissie wordt gevoed door draf- en rensportliefhebbers, zoals de "Vrienden van het Archief", de bruikleengevers, de schenkers van belangwekkend materiaal, de sponsors en alle overige sympathisanten. Op een aparte lijst zijn de namen vermeld. De commissie luistert naar én reageert op haalbare wensen van het publiek. Een wens van het publiek om iedere koerszondag open te zijn is gemakkelijk te raden, maar vereist meer vrijwilligers uit de omgeving van Wassenaar/Den Haag. De ambities zijn hoog, maar gelukkig houdt de commissie de voeten op de grond en het hoofd koel. De opgestelde begroting 2008 is sluitend en gebaseerd op reële aannames en haalbare doelen. Met deze begroting kan uiteraard niet alles worden gedaan wat noodzakelijk is! Pas wanneer meer donaties/subsidies worden ontvangen kunnen aanvullende aankopen worden verricht. Mét de hulp en steun van velen gaat het wellicht niet morgen, maar wel volgende week lukken.

2. CHRONOLOGISCH OVERZICHT DIVERSE GEBEURTENISSEN:

Op 16 januari ontvangen van Stal Kildare/Peter en Corrie Keetman uit Harderwijk vele jaargangen Paardensporten en andere boeken en tijdschriften;

Mevrouw Jager te Heerlen schenkt een prachtige collectie hoefijzers van bekende dravers, waaronder de ijzers van Hairos II;

8 maart verschijnt in de Breeders Special van de Paardenkrant een artikel over het Historisch Archief NDR met de titel "ER WORDT BEWAARD";

Fotograaf Jacques van Bellen schenkt op 19 maart zijn fotoarchief;

Op 21 maart worden de door de heer R. Knoll geschonken dubbele ladekasten in Gouda opgehaald;

Begin april wordt de werkruimte ingericht en geverfd;

Archief Prospéro/H.P. Baron van Tuyll van Serooskerken wordt verkregen op 10 april;

Op 29 april opent de voorzitter van de NDR, de heer J.A.M. Knipscheer officieel het Historisch Archief. Om half 12 verwelkomt de voorzitter van de archiefcommissie in de Clingendaelzaal de genodigden en dankt de Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport, Duindigt, de sponsors en vrijwilligers voor hun belangstelling. Daarna wordt het woord gevoerd door de heer A.J.M. van Bellen, namens Duindigt, en de heer Knipscheer namens de NDR. Bezoekers uit de Ren- en Drafsportwereld tekenen het receptieboek, dat later in het jaar voorzien wordt van diverse foto´s.

In Paardensport nummer 19 van 3 mei verschijnt een verslag met een viertal foto´s van de opening;

Met ingang van 2 mei is iedere 1e woensdag van de maand van tien tot half drie het Archief gratis open voor het publiek;
door de NDR wordt dit bericht in het Officieel Bulletin in Draf- & Rensport beperkt bekendgemaakt;

In mei wordt de nieuwe computer en scanner geplaatst;

Begin juni komt binnen de commissie een discussie op gang over uitbreiding met een museum, mits dit niet ten koste gaat van de ontwikkeling van het archief; verwacht wordt dat een toegankelijk museum versterkend werkt t.a.v. de kwaliteit van het Historisch Archief;

Op 9 juni komt het alfabetische overzicht van onderwerpen uit de Draf- en Rensport beschikbaar in de computer;

Er wordt ook wordt een lijst van manco´s opgesteld;

Mevrouw M. Ham-Duwel staat op 17 juni 26 Ereprijzen, gewonnen door Th. C. en J. de Vlieger in bruikleen af, waaronder: bekers, een tweetal zwepen en diverse gebruiksvoorwerpen van Dirk en Jan de Vlieger; een bruikleenakte wordt in 2-voud opgesteld en getekend; Allouez, de Reus van de Haarlemmermeer, en de crack Anton herleven;

Op 23 juni halen archiefleden in Schagen vele jaargangen Paardensport en andere tijdschriften op, geschonken door familie Aad Appel;

Op 11 juli 2007 bezoekt wethouder Financiën de heer Van der Lee van de gemeente Wassenaar het Historisch Archief. Na een korte rondleiding wordt gewezen op de van oudsher goede banden tussen Paardensport en de gemeente Wassenaar. Gesproken wordt over mogelijke samenwerking tussen Archief en gemeente. De heer Van der Lee wijst op de mogelijkheid een startsubsidie aan te vragen én gebruik te maken van expositieruimte in het Raadhuis De Pauw;
op 18 juli 2007 wordt een aanvraag startsubsidie ad 5.000 euro ingediend, voorzien van een begroting 2007. Al op 30 juli 2007 antwoordt B&W positief op de brief, met de aantekening dat e.e.a. moet passen in de plannen tot ontwikkeling van Duindigt. Op 31 juli 2007 vindt hierover in het archief een gesprek plaats met de heer Van der Lubbe van Stichting Beheer Duindigt, die meedeelt dat uiteraard het Historisch Archief en de plannen van het Museum worden meegenomen in de ontwikkelingsplannen; de commissie zal de Stichting informeren over de noodzakelijke ruimten;

Archiefleden bezoeken op 25 juli Eurocenter te Leusden en maken na een rondleiding afspraken over het ruilen van manco´s. Een aantal boeken wordt o.g.v. de opgestelde lijst geruild. Van de uitruilingen wordt steeds een lijst opgesteld en later schriftelijk bevestigd. Een gedeelte van de opbrengst van verkoop Paardenkranten tot 2002 van Schagenaar Appel wordt door Eurocenter geschonken in de vorm van boeken;

Op de werkbijeenkomst op 15 augustus worden de plannen over de opzet van een Nationaal Draf- & Rensportmuseum uitgewerkt. Diverse mogelijkheden en uitdagingen en de daarmee gepaard gaande werklast worden op een rij gezet;

23 augustus gaan twee leden naar BCM te Eindhoven en spreken met directeur de heer Brüger. De heer Frerichs verzorgt een rondleiding en BCM schenkt veel boeken en tijdschriften. Ook worden veel prachtige foto´s verkregen. Begin september worden wederom diverse dozen met foto´s geschonken;

30 augustus wordt met de directeur van Duindigt gesproken over samenwerking met Horeca Duindigt en mogelijk gebruik van beschikbare ruimten. E.e.a. mede gelet op het binnenkort geplande gesprek tussen Duindigt, Horeca Duindigt en Kryco (speelautomaten) te Zeist;

2 september bezoeken de dames Anne Marie Beissel von Gymnich en Loes Klaassen het archief. Bewonderd worden de albums 1946-1967 uit de erfenis van fokker en volbloedeigenaar P. van Driel/De Rietschoof. Besloten wordt na overleg en briefwisseling op 18 september dat mevrouw Klaassen op haar kosten de albums gaat digitaliseren en ons één exemplaar zal schenken;

Vertegenwoordigers van de Soefibeweging worden na de Grote Prijs Der Nederlanden op zondag 9 september ontvangen en rondgeleid in het archief;

Na voorbereidende besprekingen op 19 september met de heer J. van Nierop wordt op 7 oktober in goede samenwerking met vele anderen de KEES VERKERK/Westland-dag georganiseerd. Ook de schaatser Kees Verkerk is aanwezig. Een door het Archief - met support van medewerkers Duindigt - opgezette mini expositie op de parterre in grote totohal biedt ons gelegenheid ervaring op te doen met een tentoonstelling én zet extra luister bij op deze dag. Op deze zondag is ook het archief - met extra toezicht - voor het publiek toegankelijk. Veel koersbezoekers maken hiervan gebruik;

In de namiddag van 18 oktober wordt onze nieuwe website officieel aangekondigd bij de headlines van Nakoersen.nl.
Binnen enkele uren worden ruim 450 bezoekers geteld.

21 oktober is de GUUS KNIJNENBURG-dag. In de werkruimte zijn voor de familie Knijnenburg en genodigden overzichten, foto´s en artikelen uitgestald; de heer Adrie van de Meeberg uit Dordrecht brengt 4 medailles van Mereveld en Duindigt mee uit de veertiger jaren;

Op 26 oktober verzendt de commissie een brief aan Stichting Beheer Duindigt - in afschrift aan vereniging NDR - voor opzet Draf- en Rensport Museum;

op 7 november 2007 vindt overleg plaats met de heren Milders en Van der Lubbe over de mogelijkheden. Bij brief van 28 november stelt de directie van Duindigt/Stichting Beheer Duindigt ons passende Museumruimte ter beschikking onder diverse voorwaarden; gelet op de OVG/projectontwikkelingsplannen wordt deze ruimte uiteraard slechts voorlopig ter beschikking gesteld. Bij monde van de heer mr. M.J.M. van der Lubbe wordt benadrukt dat het Nationaal Historisch Archief en Draf- & Rensport museum is ingepland in de nieuwe situatie;

Het belangrijkste agendapunt van de Jaarvergadering op 12 december zijn de plannen mét de financiële consequenties voor het opzetten en inrichten van een Museum.

3. OPENSTELLING ARCHIEF NDR

In dit opbouwjaar wordt door het vele werk en de beschikbare menskracht de openstelling beperkt tot de 1e woensdag in de maand van 10 tot half 3. Een enkele keer is vanwege een bijzondere gebeurtenis het archief op zondag toegankelijk voor publiek en wel op:

29 april: de opening
7 oktober: de Kees Verkerk-dag met mini-expositie
21 oktober de Guus Knijnenburg-dag

4. SPONSORS & GIFTEN & BRUIKLEENGEVERS

Vele sponsors geven blijk van hun enthousiasme en betrokkenheid. In de bijlage een overzicht van sponsors, bruikleengevers en donateurs. Een overzicht van schenkingen staat vermeld op de Website. Door ruil, bruikleen, aankoop en schenkingen zijn ontbrekende boeken verkregen. E.e.a. aan de hand van de opgestelde lijst van manco´s.

5. VRIENDEN VAN HET ARCHIEF

Zeven en twintig Vrienden hebben nu al voor het jaar 2008 een donatie van 15 euro of meer overgemaakt op giro 2488133 ten name van het Historisch Archief NDR. In een bijlage de folder, die onder meer informatie verstrekt over het doel.

6. FINANCIËN

De NDR is eindverantwoordelijke voor het financiële beheer. Grote uitgaven worden betaald door de NDR, uiteraard na goed overleg en op basis van de ingediende begroting. Voor de Vrienden van het Archief en voor sponsoring beschikt het archief sinds 1-10-2006 over een eigen gironummer 2488133, dat eveneens gebruikt wordt voor kleine uitgaven. Penningmeester Van Betten en commissielid Huiberts zijn tekenbevoegd. De saldi per 31 december 2007 bedragen bij de NDR 1.382,57 euro en bij de eigen archiefgiro 1.746,06. Voor een beter inzicht is gekozen voor het tijdvak 2006/2007, aangezien het archief in 4e kwartaal 2006 is begonnen. De Rekening en Verantwoording 2006/2007 met een toelichting is op aanvraag verkrijgbaar.

De Begroting 2008 wordt bepaald door de activiteiten ter completering van ons archief en de inrichting van het Draf- & Rensportmuseum. Met deze begroting kan uiteraard lang niet alles worden gedaan wat de archiefcommissie zou willen doen. Pas na ontvangst van aanvullende donaties wordt gewerkt aan een betere inrichting van het museum. Verderop in dit verslag treft U aan onder punt 7. de geplande activiteiten 2008. Een verbouwing van de museumruimte is in verband met de ontwikkelingsplannen van Duindigt/OVG niet aan de orde. Gelet op de voorlopige beschikbaarheid van de museumruimte is gekozen voor een "low budget" begroting. Afhankelijk van onder meer het beschikbaar komen van donaties en de startsubsidie van de Gemeente Wassenaar vindt een verdere noodzakelijke inrichting van het museum plaats.

7. GEPLANDE AKTIVITEITEN 2008
* Primaire taak blijft de inventarisatie en registratie van het Historisch Archief, te weten boeken, tijdschriften, voorwerpen foto´s, schilderijen, beeldmateriaal en overige Draf- & Rensportartikelen; getracht wordt een medewerker inventarisatie en behoud beeldmateriaal aan te trekken;
* Het completeren van de bibliotheekcollectie via aankoop, ruil, bruikleen en het verkrijgen van schenkingen op basis van de opgestelde manco lijsten; het betreft hier een continu proces;
* Nagaan van digitaliseringmogelijkheden/overbrengen fotoarchief Jacques van Bellen;
* De kwaliteit van het Museum moet gewaarborgd worden, hoewel de financiële mogelijkheden beperkt zijn; externe adviseurs uit de museum- en tentoonstellingswereld worden hierbij betrokken;
* Na inventarisatie van alle vestigingsmogelijkheden is gekozen voor een museum op Duindigt. Benadrukt wordt dat het een Nationaal museum wordt van en voor iedereen! Op de andere drafbanen kunnen op verzoek en in overleg tijdelijke of mini-exposities worden ingericht;
* Organisatie Sponsordag;
* In januari 2008 wordt begonnen met de voorbereidingen voor de opbouw en inrichting van het Museum. Gestart wordt met het schoonmaken van beschikbaar gestelde ruimten en het controleren en zonodig vernieuwen van het hang- en sluitwerk; ook controle ruimten op mogelijke lekkages;
* Zonodig aanvullende maatregelen treffen ter voorkoming van brand, inbraak, vernielingen, in overleg met Duindigt/NDR; onder meer door afsluiten trapgat naar parterre;
* Gestreefd wordt naar inrichting van het museum door een indeling in thema´s;
* Intensiveren van de samenwerking met Vereniging NDR, Stichting Beheer Duindigt/OVGprojectontwikkeling (opgericht in 1997), gemeente Wassenaar, mevrouw Burgerhout en horeca exploitant Duindigt;
* Een concreet plan van wat er allemaal in het museum komt ligt er nog niet; wat wel vast staat is dat het museum geen simpele uitstalkast wordt. Ingespeeld wordt op de nieuwe gedachten op museumgebied. Het wordt een verhalend museum, opgebouwd rond verschillende thema´s. Verleden, heden en toekomst kunnen aan bod komen. Ook wordt het museum van elk wat wils. Het moet een belevenis zijn voor heel het gezin. Met deze gedachten wordt het museum concreet ingevuld;
* Concreet plan is het inlijsten met passe-partouts van foto´s (40x50cm) van de bekendste volbloeds & dravers door de jaren heen;
* Aankoop van vitrinekasten, tentoonstellingstafels en uitstalkasten; * Overbrengen van de museumstukken, zoals sulky, collectie hoefijzers, weegschaal, jockeymodel, schilderijen en aanwezige vitrinekasten; * Opening museum in 2008 nadat voldoende vrijwilligers zich hebben aangemeld;
* Organiseren Vriendendag;
* Tentoonstelling in De Pauw te Wassenaar in het najaar 2008/begin 2009, nadat ervaring is opgedaan in het Draf- en Rensport museum NDR; getracht wordt een datum te plannen in de periode dat Duindigt de museumruimte voor andere doeleinden nodig heeft;
* Concretiseren en nadere uitvoering geven aan P.R. activiteiten;
* Opstellen statuten en huishoudelijk reglement na besluitvorming bij NDR; het voorstel is het archief/museum NDR een plaats te geven binnen de verplichte Stichting NDR;


8. Overleg en Samenwerking
Met NDR en Duindigt is regelmatig overlegd. De samenwerking verloopt optimaal.
De archiefcommissie vergadert vijfmaal.
ˇ In de vergadering van de 26 februari wordt Truus van der Kraats gekozen tot lid van de commissie;
ˇ Op 12 december wordt de Jaarlijkse Algemene vergadering gehouden. Belangrijk punt van bespreking is de binnengekomen brief d.d. 28 november van directie Duindigt, opgesteld mede namens Stichting Beheer Duindigt. Hierin wordt bevestigd dat voorlopig de ruimten op de 1e verdieping grote tribune ter beschikking worden gesteld t.b.v. het inrichten van een historisch Museum NDR. Gekozen wordt voor kwaliteit bij de inrichting binnen een beperkt budget. Uitgaven worden pas gedaan nadat voldoende geld beschikbaar is. De opgestelde plannen met financiële gevolgen hiervan worden kritisch bezien en na enkele wijzigingen en aanvullingen goedgekeurd als basis voor de acties in 2008. Daarna wordt de concept begroting 2008 besproken en na enige wijzigingen goedgekeurd. In deze vergadering wordt tevens besloten mevrouw T. van der Kraats te benoemen tot voorzitter en de heer D. Minkema tot plaatsvervangend voorzitter.

Ook wordt samengewerkt met de adviseurs Archiefzaken en Musea, uitgeverij/boekhandel EuroCenter te Leusden, gemeente Wassenaar, fotograaf Wim Huybers en diverse anderen.

9. PUBLIC RELATIONS
In de Breeders Special van Draf- & Rensport verschijnt een artikel met als titel: "ER WORDT BEWAARD". Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten in 2006 en de plannen geschetst voor 2007.

Na de officiële opening op zondag 29 april te Duindigt wordt, dank zij de sponsoring van Stable Companions BV op deze Openingsdag een ren verreden om de "Historisch Archief Draf- en Rensport Producten Trial".

Op 5 september wordt de folder "Vrienden van het Historisch Archief" goedgekeurd en op beperkte schaal gedistribueerd. Op 1 december is - na goedkeuring van Duindigt om tijdelijk te beschikken over passende Museumruimte - een aangepaste folder in wat ruimere kring verspreid.

Op 18 september gaat na een lange voorbereidingstijd de website: www.archiefndr.nl de lucht in, dank zij de inspanningen van de heer Huiberts. Met support van Nakoersen.NL en een steeds vernieuwende en actuele informatie kijken steeds meer mensen naar deze site. Gemiddeld wordt onze site wekelijks door ruim 250 mensen aangeklikt.

Met een mini expositie op de parterre van de grote totohal te Duindigt op de Kees Verkerk-dag op zondag 7 oktober wordt het Historisch Archief onder de aandacht van een groter publiek gebracht.

10. SAMENVATTING
Het jaar wordt gedomineerd door een drietal gebeurtenissen. Daarnaast zijn vele uiteenlopende werkzaamheden verricht die wellicht niet spectaculair maar wel noodzakelijk zijn.

De 1e in het oog springende gebeurtenis in het verslagjaar is de officiële opening van het Historisch Archief NDR op 29 april door de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport. Met deze stap wordt zowel het belang van het archief voor onze Vereniging NDR als ook de wisselwerking tussen Paardensport en Maatschappij onderkend.

Van groot belang is eveneens het bericht van de directie van Duindigt op 28 november om een ruimte van bijna 200 m2 beschikbaar te stellen voor een museum op de eerste etage grote tribune. Het beschikbaar stellen van ruimten voor het inrichten van een Draf- & Rensport Museum vindt plaats op ons verzoek. De toestemming door Duindigt wordt gegeven onder duidelijk omschreven voorwaarden. De commissie acht een Museum van groot belang voor de toegankelijkheid van het Historisch Erfgoed voor het publiek. De betrokkenheid wordt vergroot door het openstellen van het Museum. Het Museum is van belang voor de promotie van Draf- & Rensport. Ook zal het Museum een extra trekpleister zijn voor de bezoekers aan de Renbaan Duindigt. Tevens wordt verwacht dat personen of verenigingen na kennismaking met het Museum nog meer bereid zijn afstand te doen van belangwekkend materiaal.

In verband met de ontwikkelingsplannen voor Duindigt betreft het hier uiteraard een tijdelijke beschikbaarheidstelling. Stichting Beheer Duindigt zegt toe ook bij de toekomstplannen van Duindigt een plaats in te ruimen voor het archief én Museum.

De 3e gebeurtenis die de aandacht vraagt is de Public Relations-activiteit: de uitgebreide en zich steeds vernieuwende website www.archiefndr.nl , die geďnteresseerden regelmatig op de hoogte stelt van de ontwikkelingen binnen het archief en waarop al veel archiefbeelden en overzichten worden getoond. Het gehele jaar door is gewerkt aan onze KERNTAAK: het archiveren! Met de inventarisatie én registratie van alle boeken en tijdschriften van het archief wordt een noodzakelijke basis gelegd voor de toegankelijkheid van alle opgeslagen gegevens. Al een kwart (A tot en met H) is opgeslagen in het data base programma Microsoft ACCESS en voorzien van een unieke code, waaruit onder meer blijkt de plaats in het archief, de eigenaar, land, taal, kwaliteit en omschrijving. Een zeer nauwkeurig en tijdrovend werk.

Gewerkt is tevens aan de klimaatbeheersing. Door onder meer een goede isolatie en een beperkte verwarming wordt gezorgd dat de relatieve vochtigheid niet te hoog wordt. Ook de kwaliteit van de boeken en tijdschriften wordt gecontroleerd.

Grote aantallen in dank ontvangen foto´s zijn op basis van een vastgestelde procedure omschreven en op naam en/of gebeurtenis geďnventariseerd en in laden opgeborgen. Te zijner tijd worden de foto´s gescand. In goed overleg met de fotografen zijn afspraken gemaakt over publicatie op onze website, het tentoonstellen van de foto´s in openbare ruimten en het respecteren van het auteursrecht.

Door vele schenkingen en het in bruikleen geven van artikelen heeft ons archief aan kwaliteit en omvang gewonnen. Dank zijn we hen en alle 27 donateurs verschuldigd die zich al in het verslagjaar als "Vriend van het Historisch Archief & Museum 2008" hebben gemeld.

Op elke woensdag en nog wat extra dagen - ook op zondag - wordt gewerkt aan de inventarisatie en opbouw van het Archief.

(uitgave 15-1-2008)  terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Organisatie:

Doelstellingen

Openingstijden

Bestuur

Vrijwilligers

Vrienden

Sponsoring

Schenking

Bruikleen

<JaarVerslagen

Artikelen