NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie >

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Schenking aan het Archief

Bij Bruikleen mag het Archief de ter beschikking gestelde materialen gebruiken en blijft de bruikleengever de eigenaar ervan.
De meeste materialen worden echter geschonken aan ons Archief.
Bij Schenking doet de schenker definitief afstand van zijn bezittingen, hetgeen in een Verklaring van Schenking wordt vastgelegd (zie onderaan).

Personen/organisaties, die (bijzondere) boeken, kunstvoorwerpen of memoralia in bruikleen hebben gegeven, staan vermeld bij de sponsors. Zie rechtermenu onder [Sponsoring].

Schenkingen wordt in de onderstaande schenkings-akte vastgelegd.

VERKLARING VAN SCHENKING

De eerste ondertekenaar,............................., woonachtig op .................. ....................... te.................... ............... hierna te noemen schenker, verklaart hierbij in volle eigendom over
te dragen aan de tweede ondertekenaar, gemachtigde van het Historisch Archief NDR, die hierbij
verklaart te hebben ontvangen:
VOORWERP/NAAM OMSCHRIJVING VOLGNR
(zonodig op ommezijde van dit blad vermelden)
De schenking vindt plaats onder de navolgende voorwaarden:
1. De overeenkomst van schenking is aangegaan om niet.
2. De voorwerpen gaan over naar het Historisch Archief NDR in de staat, waarin deze zich heden bevinden.
3. De schenker verklaart door deze schenking volledig afstand te hebben gedaan van de genoemde voorwerpen.
4. Het Historisch Archief NDR kan vrij over de genoemde voorwerpen beschikken.
5. Het Historisch Archief NDR verplicht zich wel/niet om bij expositie van de genoemde voorwerpen te vermelden: "Schenking van ..........................".
6 ............................................................................................
7 ............................................................................................
8 ............................................................................................

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend:
Datum:...........................Plaats:............................
De eerste ondertekenaar/schenker,
(handtekening)
(naam)
De tweede ondertekenaar/gemachtigde Historisch Archief NDR
(handtekening)
(naam)

model 2/2006  terug naar boven

© Copyright Archief NDR

Submenu
Organisatie:

Doelstellingen

Openingstijden

Bestuur

Gastenboek

Vrijwilligers

Vrienden

Helpen/hulpen

Sponsoring

<Schenking

Bruikleen

JaarVerslagen

Artikelen