NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie >

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Bruikleen aan het Archief

Bij Schenking doet de schenker definitief afstand van zijn bezittingen.
Bij Bruikleen mag het Archief de ter beschikking gestelde materialen gebruiken en blijft de bruikleengever de eigenaar ervan. Dit geeft wel wederzijdse zorg en verplichtingen, die in een bruikleen-akte moeten worden vastgelegd. (zie onderaan).

Personen/organisaties, die (bijzondere) boeken, kunstvoorwerpen of memoralia in bruikleen hebben gegeven, staan vermeld bij de sponsors. Zie rechtermenu onder [Sponsoring].

bruikleen

Mevrouw M. Ham-Duwel, weduwe van Joop Ham met haar zwager
Jan Ham thuis in Nieuw-Vennep bij de bekers van Durk en Jan de Vlieger,
die zij kort daarna aan ons Archief in bruikleen gaven.
Aan de wand een schilderij van de crack Anton
met eigenaar/pikeur Joop Ham.

Bruikleen wordt in de onderstaande akte van bruikleen vastgelegd.

AKTE VAN BRUIKLEEN

Ondergetekende, hierna te noemen bruikleengever: Naam:.....................................................
Adres:.................................................... Postcode................
Woonplaats:............................................ Telefoon:.......
handelend namens hemzelf/instelling/ .................................
en de bruikleennemer:
Naam:.....................................................
gemachtigde van het Historisch Archief NDR zijn het volgende overeengekomen:
De bruikleengever staat tot ..................... ./voor onbepaalde tijd
in bruikleen af en de bruikleennemer aanvaardt in bruikleen de hierna genoemde voorwerpen onder voorwaarden, zoals die op de achterzijde van deze akte zijn vermeld.
VOORWERP/NAAM - OMSCHRIJVING - VOLGNUMMER
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Bruikleenvoorwaarden:
1. De bruikleennemer (het Archief) verbindt zich de hem toevertrouwde voorwerpen:
(a) Een zodanige plaats te geven, dat de kans op beschadiging - in welke vorm dan ook - zo gering mogelijk wordt.
(b) Goed te onderhouden met inachtneming van hetgeen onder 3 is bepaald
(c) Niet aan derden af te staan dan na verkregen machtiging van bruikleengever.
2. De bruikleennemer verplicht zich, in geval van verlies of beschadiging hiervan onmiddellijk kennis te geven aan de bruikleengever.
3. Herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen (zoals bijvoorbeeld actieve conservering) mogen niet verricht worden zonder schriftelijke toestemming van de bruikleengever.
4. De bruikleenovereenkomst eindigt door opzegging van één der partijen.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden onder vermelding van de dag waarop deze overeenkomst wordt opgezegd, met dien verstande dat opzegging ten minste minimaal een jaar voor die datum dient te geschieden. Deze bepaling geldt alleen bij bruikleen voor onbepaalde tijd.
5. Indien voorwerpen met de daarbij behorende verpakking- en tentoonstellings middelen in overleg met de bruikleengever verzekerd moeten worden, worden deze door de bruikleennemer verzekerd op "all-risk basis" polisvoorwaarden vanaf van het moment dat zij van hun plaats worden genomen, tot en met het ogenblik waarop zij zich wederom bevinden op een door of namens de bruikleengever aan te wijzen plaats.
De verzekeringspremie plus bijkomende kosten komen ten laste van de bruikleennemer.
6. De kosten van transport, verpakking en onderhoud, evenals die van herstel van schade, ontstaan in verband met bruikleenneming, komen voor rekening van de bruikleennemer.
7. Het vervoer van de voorwerpen, zowel heen als terug, heeft plaats voor rekening van de bruikleennemer, doch wordt uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de bruikleengever.
8. De bruikleengever of diens plaatsvervanger is gerechtigd de in bruikleen gegeven voorwerpen te bezichtigen en toe te zien , dat deze behoorlijk zijn geplaatst en onderhouden.
9. De bruikleennemer verbindt zich bij expositie van de voorwerpen te vermelden: "In bruikleen van ..............".
10. Voor het gebruik van foto's van de voorwerpen voor commerciële doeleinden (door derden), moet vooraf toestemming worden gegeven door de bruikleengever.
11. De bruikleengever behoudt zich het recht voor, het in bruikleen gegeven voorwerp voor korte termijn (tentoonstellingen, restauraties, enz.) terug te vragen.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend:

Datum: ............................ Plaats:.....................................
Handtekening bruikleengever:
Handtekening bruikleennemer:

blad 2/model 1/2006

  terug naar boven

© Copyright Archief NDR

Submenu
Organisatie:

Doelstellingen

Openingstijden

Bestuur

Gastenboek

Vrijwilligers

Vrienden

Helpen/hulpen

Sponsoring

Schenking

<Bruikleen

JaarVerslagen

Artikelen