NDR


Hoofdmenu
Organisatie:

Home

Nieuws

Organisatie >

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Jaarverslag 2013


JAARVERSLAG 2013
HISTORISCH ARCHIEF NDR &
NATIONAAL DRAF- & RENSPORT MUSEUM


"Zonder verleden geen toekomst"

Secretariaat: Lauwerszeestraat 25
1784 BC Den Helder

E-mail: drafenrensportmuseumndr@gmail.com
Telefoon secretariaat: 0223-624827
Telefoon: Archief & Museum: 070- 3248898 (voorzitter)
Website: www.archiefndr.nl
Betaalrekening: NL45 INGB 0002 4881 33

***************************************************************
Samenstelling Archiefcommissie: (*= lid van het Dagelijks Bestuur):
o Truus van der Kraats, voorzitter*
o Peter van Betten, secretaris/penningmeester*
o Hans Huiberts, webmaster site www.archiefndr.nl/fokkerij deskundige*
o Gerard Koop, activiteiten/beeld & geluid*
o Joop Arkenbout, inventarisatie en archivering fotomateriaal dravers
o Hennie van den Bergh, inventarisatie & archivering fotomateriaal/ ontwerp teksten/verkoop Museumwinkel
o Wim van der Sluis, foto-scanning, registratie en beheer DVD’s, video’s
o Ruud Peeren, activiteiten en techniek
o Harry van der Veen, opslag, archivering, registratie onderwerpen.
Adviseurs: Jan den Nijs, Co Govers, Henk Houtman en Piet Borsboom.

I N H O U D S O P G A V E J A A R V E R S L A G 2 0 1 3
1. Inleiding
2. Historisch Archief
3. Museum
4. Website
5. Vrienden van het Archief & Museum
6. Aanwinsten
7. Activiteiten
8. Public Relations
9. Financiën
10. Plannen 2014


BIJLAGEN: A. Winst- & Verliesrekening 2013 en B. Begroting 2014

JAARVERSLAG 2013

Hoofdstuk 1: Inleiding
Het Nationaal Historisch Archief/Museum NDR (A&M) doet het verleden van de Nederlandse Draf- & Rensport herleven. Getracht wordt aan de hand van velerlei materiaal herinneringen op te roepen. Wij kunnen van de geschiedenis immers veel leren! Tevens maken we reclame voor deze unieke tak van de Nederlandse Sport.
Vrijwilligers werken wekelijks op velerlei terreinen om de kwaliteit van Bibliotheek en het Museum te behouden en zo mogelijk te verhogen. 213 Vrienden/Vriendinnen van het Museum, de Renbaan Duindigt, de Stichting Nederlandse Draf- & Rensport, Stichting Groningen-Almelo, de Jan Pasman Stichting, Runnerz en vele anders sponsors steunen ons. Bezoekers en betrokkenen verrijken ons het hele jaar door met aanwinsten voor Museum, Archief of Museumwinkel. Een woord van dank aan alle mensen hier, want zonder hun inzet, betrokkenheid én steun, kan het A&M niet voortbestaan.

ONZE DOELEN

Dit zijn de doelen waaraan Archief en Museum NDR (A&M) willen voldoen ter waarborging van de kwaliteit:
- A&M is een permanente onderafdeling van de NDR en niet gericht op het behalen van winst;
- A&M verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving voor doeleinden van studie, educatie en genoegen op het gebied van de draf- & rensport;
- Gratis toegankelijk voor het publiek en staat ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling;
- Open op vaste tijden: elke woensdag van tien tot twee uur het hele jaar door en op elke koersdag te Duindigt van een tot vier uur;
- Na tijdig verzoek rondleidingen aan scholen, verenigingen, maneges, etc.
- Verantwoordt zich door het jaarlijks publiceren van een verslag.

Helaas zijn de Statuten en Huishoudelijk Reglement A&M nog niet goedgekeurd. De samenwerking met NDR en Duindigt verliep moeizaam, ondanks ons aanbod. Wegens gezondheidsproblemen moest afscheid worden genomen van vrijwilliger Gerda de Rijk. Henk Houtman meldde schriftelijk in maart van het verslagjaar te moeten stoppen. Henk was in 2007 een van de initiatiefnemers tot oprichting.

Het Jaarverslag 2012 werd 30 maart 2012 onder meer toegezonden aan de besturen van de NDR, Duindigt, Stichting Pasman en Groningen-Almelo. De volledige tekst werd gepubliceerd op onze site.

Hoofdstuk 2 : Historisch Archief

FOTOARCHIEF DRAVERS & VOLBLOEDS
Bij archivering werden in het fotoarchief en computer het fotomateriaal:
- geregistreerd
- gescand en
- opgeslagen
Inventarisatie en registratie overeenkomstig de vastgelegde records vergde ook dit jaar nog veel tijd, onderzoek en nauwkeurigheid. Veel tijd werd uiteraard besteedt aan fotoherkenning en fotobeschrijving. Vaak dienden hierbij jaarboeken geraadpleegd te worden. Het aantal in de database verwerkte foto's van dravers steeg met bijna 10 %. Het aantal ingebrachte volbloed foto's steeg in het verslagjaar van 2.200 naar 4.245.
Het opzoeken van foto's werd hiermee opnieuw vergemakkelijkt. Een goed, toegankelijk fotoarchief blijft van groot belang voor de waarde van het archief!

FILMARCHIEF
Het aantal films is in het verslagjaar gestegen naar 856. Een stijging van 25, waaronder de meest bijzondere is de film van het vertrek van Hairos II uit Valkeveen naar Schiphol en de aankomst in New York om deel te nemen aan het Wereldkampioenschap Draven op Rooseveld Raceway, waar hij glorieus zegevierde. Daarnaast zijn we trots op de beelden van de Gold Cup Volbloeds 1979.

HERUITGAVE BOEK DURK MINKEMA : "Draf en Renbanen in Nederland"
In opdracht van het Historisch Archief en in nauwe samenwerking met mevrouw Olga Minkema is door uitgeverij Kerckebosch bv te Zeist een tweede druk van 200 exemplaren uitgebracht van het unieke boek “Draf- en Renbanen in Nederland” van de auteur Durk Minkema. Het boek kon nog vóór de start van het seizoen in de verkoop gebracht worden via onze Museumwinkel. Via o.a. artikelen in het magazine "Draf- & Rensport" werd aandacht gevraagd voor deze herdruk. In het Kerstnummer verscheen het artikel "Twee Renbanen in Gronings Glimmen" van Roelf Rozema . De kosten bedroegen € 4.590. Inmiddels zijn zowel via onze Museumwinkel als per post 117 exemplaren verkocht.

RESTAURATIE
Dank zij de gerichte sponsoring van de Stichting Groningen-Almelo werden vele waardevolle, ernstig beschadigde boeken gerestaureerd. In kavels van ongeveer 30 tot 40 geselecteerde boeken (stamboeken, jaarboeken, geboorte registratieboeken, Revue der Sporten, Officiële Bulletins, tijdschriften: Hippos, Het Paard, De Paardenwereld, Nederlandse Sport, e.d.) zijn bij handboekbinderij Bronsgeest-HABI - op basis van offertes - tot grote tevredenheid boeken gerestaureerd. Begin juli van het verslagjaar waren de geselecteerde boeken - voor zover het budget dit toeliet- gerestaureerd. De kosten bedroegen in dit verslagjaar in totaal € 4.760.

INBINDEN TIJDSCHRIFTEN REN EN DRAF
In opdracht van NDR en ons Archief zijn de jaren 2000 -2011 ingebonden in 27 banden door de firma Oranje Van Loon, waardoor het raadplegen van deze tijdschriften gebruiksvriendelijk en zonder beschadigingen kan plaatsvinden. Kosten € 1.440.

STAMBOEK DRAVERS DEEL XII
Ook in 2013 lukte het niet - ondanks de door het Historisch Archief NDR en de Vereniging van Fokkers van Draverpaarden in augustus 2012 afgegeven financiële garantie - te komen tot uitgifte van het Stamboek Dravers, deel XII.

Helaas werd ook een lek geconstateerd in de ruimte op parterre van het Historisch Archief waardoor - ondanks alle voorzorgen - waterschade ontstond.

Hoofdstuk 3 : MUSEUM
2013 was een mooi jaar. Het Museum werd twee maal zo groot en vele waardevolle artikelen worden bijgeplaatst. Ook dit jaar zijn er - naast het reguliere onderhoud - veel verbeteringen en vernieuwingen aangebracht in het Museum. Het museum werd uitgebreid van 200 tot 500 m2 door de vóórhal onderdeel te laten uitmaken van het Museum. In eigen beheer werden met name in de beginmaanden veel schilder- en timmerwerk verricht, ondanks de kou. De uitbreiding van het Museum verliep voorspoedig en bood meer mogelijkheden tot expositie van de collectie. Twee nieuwe beeldschermen in het filmgedeelte en tegen het eind van het verslagjaar nog eens aangevuld met 3 platte LCD schermen. Vrijwilligers sponsorden ons met mooi gevulde verse bloemenbakken.

HALL OF FAME DRAVERS
De wand langs de oude totokassa's heeft een metamorfose ondergaan. Bij binnenkomst vanaf de grote buitentrap naar de 1e etage geeft een groot bord direct een indicatie aan van de twaalf dravers die zijn opgenomen in de Hall of Fame. Bij enkele van de vernieuwde borden zijn door deze cracks gebruikte attributen en souvenirs toegevoegd. In overleg en nauwe samenwerking met de Vereniging van Fokkers van Draverpaarden kregen de borden een facelift en werden in blauwwitte bogen geplaatst.

HALL OF FAME VOLBLOEDS
Het idee om een Hall of Fame voor Volbloeds in te richten in het Museum werd enthousiast ontvangen. Binnen de kortste keren brachten tien sponsors een bedrag van € 800 bijeen. Hof fotograaf Wim Huybers maakte de acht stickerposters met inzetten gereed om de cracks in actie te tonen. De technische dienst zorgde voor een mooie omlijsting . De volbloedcracks zijn: Anthony's Dream. King, Jolly Jinks S, Damask Steel, Jules Favre, Blakey Ridge, Queen of Roses S en Boxberger Speed. Een van de in het najaar aange- schafte platte LCD schermen werd bestemd voor Rensportbeelden boven de Hall of Fame Volbloeds. De kosten van inrichting bedroegen € 1.260.
Al op de laatste koersdag kon - eerder dan gepland - op een plasmascherm de bewegende beelden van onze volbloedcracks worden getoond. Op de valreep - 20 december - werden de poster foto prints geplaatst van de Volbloedcracks, die een uniek beeld schetsen van de Rensport geschiedenis.

MUSEUMWINKEL
De Museumwinkel is een ontmoetingsplek geworden en bood gelegenheid tot een gesprek, een vraag of een aankoop van boek, tijdschrift of museumpostzegel. Mede dank zij vele gulle sponsors konden wij een keur aan 2e hands boeken, tijdschriften en aanverwante artikelen voor een kleine prijs aanbieden aan de paardensportliefhebbers. Laatste aanwinst is een ansichtkaartenrek met draf- en rensport kaarten.
In april werd een achttal witte boekenkasten aangeschaft die de overtallige boeken etaleerden. In de winkel werd bij de opening van het Duindigt seizoen het door ons herdrukte boek "Draf- en Renbanen in Nederland", de standaardwerken, overtollige aanwinsten op paardensportgebied, museumpaarden postzegels en minipaardjes te koop aangeboden. Met de opbrengst wordt het Archief en Museum in stand gehouden en waar mogelijk verbeterd. Naast boeken kwamen ook weer nieuwe Museum paardensport postzegels in de verkoop. De winkel trok veel belangstellenden.

KORTEBAAN STUDIO
In de voormalige Hoefijzerbar, rechts achter in het Museum, werden werkzaamheden verricht ter voorbereiding op de inrichting van deze ruimte op een permanente KORTEBAAN expositie. Door lekkages en vocht werd de voortgang ernstig vertraagd. Gedacht wordt aan een Hall of Fame van kortebaan cracks, zoals bijvoorbeeld Marianne. In november werd de wand achterin het Museum (bij de Hoefijzerbar) vervangen waardoor de ruimte vergroot werd en brandhaspel in de hoek nog beter bereikbaar is geworden. Daarnaast is de kapstokwand verwijderd.

ONTWIKKELINGEN
Achterstallig onderhoud veroorzaakte onder meer veel extra werk en verhinderde een droge en vochtvrije opslag. Eind van het jaar kwam een internetverbinding tot stand.

Hoofdstuk 4 : Website www.archiefndr.nl
Veel tijd en moeite is geïnvesteerd in het uitbreiden en actueel houden van de site. Gelukkig is de website nog steeds zonder reclame: een verademing voor elke bezoeker.
De website voorziet duidelijk in een behoefte en werd steeds completer. Ze gaf een schat aan informatie op velerlei gebied. In het verslagjaar is de site bezocht door 23.225 bezoekers, wat neerkomt op een gemiddelde van 63 per dag, een stijging van 5,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het gastenboek kende 787 bezoekers. De homepage werd 20.263 keer aangeklikt. Velen lazen het "PAARD VAN DE WEEK" verhaal, vaak verluchtigd met mooie foto's en teksten. Regelmatig verscheen er ook een "MAN VAN DE MAAND", meestal een bekende trainer-pikeur uit het verleden op onze voorpagina. Het laatste nieuws verheugt zich op 6.530 lezers en het website nieuws op 1.880. De Hall of Fame met informatie over onze cracks is 1.517 keer geraadpleegd. In de Hall of Fame staan 23 dravers (21 stuks eind 2012) en 45 BN-ers (37 stuks eind 2012). In de nieuwe Hall of Fame der Kortebaners staan nu 5 cracks, plus lijsten met alle kampioenen sinds 1944. Verder staan er 13 volbloeds in de Hall of Fame (10 eind 2012. Bij wijze van uitzondering zijn Hall of Fame pagina's gemaakt voor de Nederlandse Fransman Timoko en de Australische supermerrie Black Caviar, omdat dergelijke paarden van het grootste belang zijn voor de popularisering van onze sport.

FOTO'S OP HET NET
Trots zijn we op het aantal foto's dat te zien is: 8.810 aan het einde van het verslagjaar. Het aantal films is op 261 gekomen, Er is een begin gemaakt met plaatsing van artikelen over drafsport-dorpen met de winnaars uit het verleden. Uitgebreide informatie is er nu over de geschiedenis van de Vierenhalve Kilometer van Alkmaar. Begin januari hadden we de primeur van het via internet en onze website kunnen stemmen op de Paard van het Jaar 2012. Om de site opnieuw interactief te maken is in april een verkiezing gehouden waardoor Corral's Bond is opgenomen in de Hall of Fame van Volbloeds. De site s verder uitgebreid naar het recente verleden, met name de uitslagen in de uitslagen van de Klassiekers en de lijsten met recordhouders en meest winnende paarden. Alle jaargangen uit het verleden tot en met de C-jaargang van 2009 hebben nu een fotopagina met daarop veel foto's van en informatie over de bekende jaargenoten. Het Prentenboek is verder uitgebreid en de meeste door het Museum uitgebrachte postzegels zijn ook te zien. Om aandacht voor onze website te vragen wordt het Paard van de Week tevens op de website van Drafsport.nl gepubliceerd.

FACEBOOK
Sinds de zomer van 2012 zijn het Archief en Museum ook actief op Facebook, waardoor voornamelijk jonge volgers automatisch worden geïnformeerd over de laatste nieuwtjes op onze website. Wekelijks wordt een foto van het Paard van de Week geplaatst. ook worden nieuwe aanwinsten van het Museum vermeld. Aan het einde van het jaar had het NDR-archief 164 volgers en het NDR-Museum 43.

Hoofdstuk 5 Vrienden van het Archief en Museum
Wij zijn trots op onze Vrienden! Te weten dat we gesteund te worden - ook bij tegenwind - stimuleert alle vrijwilligers. Het aantal Vrienden steeg in het verslagjaar van 191 tot 213 Vrienden. Het verslagjaar werd afgesloten met een warm welkom aan de 213e Vriend van het Museum.

Hoofdstuk 6: Aanwinsten
Ons Archief en Museum werden dit jaar verrijkt met vele interessante en leuke aanwinsten. Onder andere vele lees- en studieboeken, tijdschriften, karaffen, paardenspeelgoed, unieke postzegels, een wedrenspel, een affiche van King, een Delfts blauw bord, een ovale glas-in-lood plaat en foto's en prenten, waaronder de bijzondere foto van crack MARIANNE met vader en zoons Witteveen uit 1890. Bijzondere aanwinsten waren:
- Dvd's van Beeld en Geluid
- De schenking van het renzadel van de Derby winnares 1971: Ina Scharzkächel.
- Aandelen van Mereveld en de Harddraverij-Vereeniging Naaldwijk-Honselersdijk van de familie Konings te Utrecht en mevrouw Groenewegen
- Van Marijke de Kat ontvingen we AEV-Rensport oorkondes
- Sulkyaanwinsten van mevrouw De Rijk- France; beide sulky's vonden een mooie, passende plaats in ons Museum. Het betreft een Italiaanse Galli Gallo en een Peereboom sulky van essenhout van vóór de "hightech" periode
- Van de familie Grift ontvingen we een Zilveren Zweep van de kortebaan Gorredijk (winnaar Pannepieta) en een heuse Jouster stoeltjesklok die ons bij de tijd houdt!
- Ereprijzen van Nootdorp, een 33 toerenplaat: Heerlijk op mijn sulky"(Sanders puzzel boeken)
- Grand Prix de Vincennes: een zestal schitterende model sulky's in kleur, die we van de we van de heer Theunissen te Boxel ontvingen, staan uitgestald in het Museum
- Van Manus Bouwhuis ontvingen we twee kampioenshelmen uit de jaren 1978 en 1979
- Martin Vergay bedacht ons met historische rijvergunningen
- Loes Pronk schonk ons 2 plakboeken van trainer-pikeur E. Scharz.
- Uit de archieven van vriend John van Nierop een schat aan oude foto's en fotoalbums, waaronder albums van de familie R.P. Schoonheim uit de zestiger jaren
- Tot slot mag niet onvermeld blijven de aanwinst van de familie Clay: een grote, oude hoge sulky met pikeur en draver met rood-wit-blauwe sjerp.

Hoofdstuk 7: Activiteiten

KOERSDAGEN
19 koersdagen waren beschikbaar om de bezoekers op zondag het Museum te tonen. Wel konden we zowel op de zondagse koersdagen als op de wekelijkse woensdagen vele bezoekers begroeten waaronder ook bekende eigenaren, trainers, jockeys, pikeurs, sponsors, oud-pikeurs en vele (oud)fokkers.

OPENINGSDAG
Vele oude vrienden en bekenden waren aanwezig en bewonderden het verbeterde Museum.

PINKSTEREN
Op zondag 19 mei was het buiten zonnig en binnen in ons Museum druk. Ook veel activiteiten in en rondom onze museumwinkel. Alsof het zo gepland was, schonk dezelfde avond "Andere Tijden Sport" aandacht aan de rijke historie van onze Sport.

Gouden Zweep
Op 9 juni werd de Shell Gouden Zweep verreden op Duindigt. Dank zij de support van Duindigt en NDR konden - voorafgaand aan de koers - de Gouden Zweep, de bloemenkrans én de prachtige sierdeken in ons Museum worden tentoon gesteld. Veel bezoekers maakten gebruik van de gelegenheid de Zweep van dichtbij te bewonderen. Daarnaast waren via het grote TV in ons museum Gouden Zweep koersen uit het verre verleden te zien.

EXPAT DAY
Op zondag 23 juni bleek het - voor ons onverwacht - Expat Day te zijn. Het was flink druk, ook in het Museum die veel onbekende bezoekers kon verwelkomen.

Op 24 november vond alweer de laatste koersdag plaats

RONDLEIDINGEN
De Rotterdams Manege Jockeyclub werd met enthousiaste medewerking de vrijwilligers van het Museum en van John Smith en Sandra Vetter geïnformeerd over heden en verleden van de Draf- & Rensport. Daarnaast vonden rondleidingen plaats aan Franse en Haagse studenten. Op de Dag van de Grote Prijs der Lage Landen 14 juli was het - mede door het GROUPON- een drukte van belang. Een delegatie uit Hilversum en Soest en de bezoekers aan de recepties van Gerard Koop en Piet Borsboom zorgden voor extra bezoekers.

TENTOONSTELLINGEN
Twee tentoonstellingen vonden plaats:
- Nootdorp expositie die veel nieuwsgierigen en oude Nootdorp bezoekers trok
- Jan Pubben expositie

Hoofdstuk 8: Public Relations
Met onze website www.archiefndr.nl, artikelen in het vakblad “Draf en Rensport”, op de sites “Drafsport.nl” en “Nakoersen” en soms ook in een dagblad als AD-regionaal, de Wassenaarder en via Den Haag Centraal informeerden wij belangstellenden. Ook brachten persberichten en Radio Westland liefhebbers op de hoogte. Op Duindigt wordt bij binnenkomst en op het middenterrein van Duindigt door middel van goed herkenbare borden het Museum gepromoot.
In onze website, maar ook via Nakoersen.nl, drafsportnl, magazine "Draf- & Rensport", Radio West en diverse dagbladen was aandacht voor ons Museum. Belangrijkste rol vervulde de website www.archiefndr.nl

Ook de vele verkochte Museumpostzegels, de reclameballpoints en de uitgave van het unieke boek van Durk Minkema "Draf en Renbanen in Nederland" waren een goede reclame. Onze website met veel informatie, nieuws en achtergronden verkleinde de afstand tussen de paardensportliefhebbers en de sport. Vele leuke en informatieve reacties verbetereden ook nog de kwaliteit. De journalist van het blad Den Haag Centraal betitelde het Museum als volgt: "MUSEUM DUINDIGT ALS VERBORGEN SCHAT". Wie zijn wij om hem tegen te spreken?

Hoofdstuk 9: Financiën
Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de Winst- Verliesrekening 2013 (bijlage A) en de Begroting 2014 (bijlage B). Inkomsten bestonden globaal uit:
- Bijdrage Renbaan Duindigt in natura door geen huur en elektra te berekenen
- Vriendenbijdragen
- Donatie BusinessClub Duindigt
- Sponsoring Hall of Fame Volbloeds
- Winkelopbrengsten van 2e hands boeken, postzegels, etc.
- Verkoop herziene druk "Draf en Renbanen in Nederland" van auteur Durk Minkema
- Donatie Stichting Groningen- Almelo t. b.v. Restauratie historische boeken
- Bijdragen Pasman Stichting

Hier een overzicht van de kosten van aanmerkelijk belang:
- Onderhoud en herstel
- Uitgave 2e druk boek "Draf- en Renbanen in Nederland" € 4.590
- restauratie boeken en tijschriften € 4.761
- Inbinden tijdschriften € 1.440
- Aankoop boeken en beeldmateriaal
- Kosten website
- PR-kosten waaronder aankoop Museumpostzegels
- Kosten Jaarvergadering en Vrijwilligersbijeenkomst
- Drie plasma schermen ten behoeve van Museumruimten
- Administratie- en bank kosten.

Hoofdstuk 10: PLANNEN 2014
Gestreefd wordt naar jaarlijkse verbeteringen. Vrijwilligers inventariseren de mogelijkheden, bestuderen uiteenlopende informatie en bezoeken o.a. daartoe Museum en tentoonstellingen. Zo werd onder meer in Best "Prestop Omnitapps Games and Entertainment " bezocht om de mogelijkheden voor interactieve programma's via touch screen te onderzoeken. Ook werden subsidiemogelijkheden onderzocht bij Fonds 1818 en het Prins Bernhard Fonds. Ter voorkoming van misverstanden werd bepaald dat officiële post getekend dient te worden door voorzitter en/of secretaris na akkoord Dagelijks Bestuur.

Besloten is om per 1 april 2014 de registratie van boeken in het Historisch Archief om te zetten van Acces op Excel, gelet op het feit dat meer medewerkers beter en sneller kunnen werken met Excel; het eventueel 2e aanwezige exemplaar wordt in de Meyerkamer opgeslagen, waardoor verlies bij brand en/of lekkage wordt beperkt en de opslagruime in de Bibliotheek wordt verbeterd; hiertoe worden de metalen stellages aangepast; gestreefd wordt naar:
- uitgifte van een catalogus uitdraai van excel-overzichten
- Verbetering bewegwijzering
- Uitgifte Folder A & M wordt uitgesteld als gevolg van ontwikkelingsproblemen op Duindigt
- Inrichting hoefsmid-ruimte met attributen
- Expositie: mogelijke onderwerpen: "De vrouw in onze Sport"en "Nederlandse Stoeterijen"
- Hall of Fame volbloeds officieel laten openen op 30 maart 2014
- Inrichten Meyerkamer voor ontvangsten en plaatsen van computer
- Ingebruikname Korte Baan ruimte in de het achterste gedeelte van het Museum en het inrichten voor een Hall of Fame voor KB'ers door de jaren heen. De werkzaamheden vergen nog tijd en zullen pas eind 2014 gerealiseerd kunnen worden
- Behoud van waardevolle stukken door het weren van vocht en schimmel. Een eerste stap is - tezamen met de directie van Duindigt gezet
- Zoeken naar eenvoudige en simpele mogelijkheden om het bezoek aan Museum en Archief te veraangenamen door verwarming om koude en vocht te weren en het eventueel kunnen aanbieden van koffie, thee en fris op woensdagen
- Gerichte benadering van vrijwilligers voor diverse taken.

************************

Dit Jaarverslag is goedgekeurd op 5 maart 2014 in
tijdens de Jaarvergadering van de commissieterug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Organisatie:

Doelstellingen

Openingstijden

Bestuur

Gastenboek

Vrijwilligers

Vrienden

Helpen/hulpen

Sponsoring

Schenking

Bruikleen

<JaarVerslagen

Artikelen