NDR


Hoofdmenu
Organisatie:

Home

Nieuws

Organisatie >

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Jaarverslag 2014


JAARVERSLAG 2014
HISTORISCH ARCHIEF NDR &
NATIONAAL DRAF- & RENSPORT MUSEUM


"Zonder verleden geen toekomst"

Secretariaat: Lauwerszeestraat 25
1784 BC Den Helder

E-mail: drafenrensportmuseumndr@gmail.com
Telefoon secretariaat: 0223-624827
Telefoon: Archief & Museum: 070- 3248898 (voorzitter)
Website: www.archiefndr.nl
Betaalrekening: NL45 INGB 0002 4881 33

***************************************************************
Samenstelling Archiefcommissie: (*= lid van het Dagelijks Bestuur):
o Truus van der Kraats, voorzitter*
o Peter van Betten, secretaris/penningmeester*
o Hans Huiberts, webmaster site www.archiefndr.nl/fokkerij deskundige*
o Gerard Koop, activiteiten/beeld & geluid*
o Joop Arkenbout, inventarisatie en archivering fotomateriaal dravers
o Hennie van den Bergh, inventarisatie & archivering foto's/ boeken/tijdschriften,tekstontwerp/verkoop Museumwinkel
o Wim van der Sluis, foto-scanning, registratie en beheer DVDís, videoís
o Ruud Peeren, ontwikkeling inrichting, onderhoud en techniek
o Harry van der Veen, opslag, archivering, registratie onderwerpen.
Adviseurs: Jan den Nijs, Co Govers en Piet Borsboom.

I N H O U D S O P G A V E J A A R V E R S L A G 2 0 1 4
0. Inleiding
1. Historisch Archief
2. Museum
3. Website
4. Vrienden van het Archief & Museum
5. Aanwinsten
6. Activiteiten
7. Public Relations
8. FinanciŽn
9. Plannen 2015

BIJLAGEN: A. Winst- & Verliesrekening 2014 en B. Begroting 2015

JAARVERSLAG 2014

Inleiding
Het Museum en Archief bloeiden dit jaar tegen de verdrukking in. Inzet en enthousiasme van de vrijwilligers zorgden voor een mooi en vruchtbaar jaar. Het Historisch Archief en Museum draaiden wederom volledig op vrijwilligers. Afsluitend vond op 26 november een  Vrijwilligersbijeenkomst plaats. Spanning is er over het voortbestaan van hele draf- en rensport, de Nederlandse fokkerij, de Renbaan Duindigt  én ons Archief en Museum NDR. Immers de organisatie staat en valt met de mensen die aan het hoofd staan. Het jaar werd wederom beheerst door de mogelijke verkoop dan wel faillissement van de Renbaan Duindigt en de consequenties voor Archief en Museum. De gemaakte plannen bleven grotendeels in de ijskast door de onzekere situatie. Het wachten was op een lange termijn planning.

Gelukkig bleven de vrijwilligers trouw, opgewekt en voortvarend hun werkzaamheden verrichten en verbeteringen initiëren en uitvoeren. Het Vriendenaantal steeg van 213 tot 224 en velen betaalden trouw hun bijdrage. Ook sponsors dr0egen hun steentje bij en hielpen waar mogelijk. Vele historische boeken/ tijdschriften en museumwaardige artikelen werden in bruikleen verstrekt aan het historisch Archief NDR. Allen dank hiervoor.

Diverse hoogtepunten droegen bij aan het functioneren en zorgden ervoor dat de belangstelling levend bleef en legden zo weer de basis voor een goed Museumjaar 2015. Het Nationaal Historisch Archief/Museum NDR (A&M) doet het verleden van de Nederlandse Draf- & Rensport herleven. Getracht wordt aan de hand van velerlei materiaal herinneringen op te roepen. Wij kunnen van de geschiedenis immers veel leren! Tevens maakten we reclame voor deze unieke tak van de Nederlandse Sport. Door het schrijven van artikelen, verstrekken van informatie, het geven van rondleidingen en interviews verspreidden we kennis over de draf- & rensport en brachten de sport dichterbij.

JAARVERSLAG 2013 GOEDGEKEURD
Op 5 maart 2014 vond in het Museum de Jaarvergadering plaats waarin de Jaarrekening en het Jaarverslag worden vastgesteld.  Kort daarop op 7 maart 2014 werd het goedgekeurde verslag gepubliceerd op onze site en tevens toegezonden aan NDR, Duindigt en sponsors.  Het gecomprimeerde Jaarverslag werd gepubliceerd in Paardensport nummer 14. Helaas zonder reactie.

Moeite om hoofd boven water te houden!
Beheer en behoud van Archief en Museum kosten tijd, inspanning en geld. Alles geschiedt zonder steun van Rijk, Provincie en Gemeente.  We werken uitsluitend met vrijwilligers die overladen worden met werk.  

MEER DAN BEWAREN
De werkzaamheden van Museum en Historisch Archief omvatten meer dan alleen bewaren, ordenen, registreren, rangschikken en toegankelijk maken van de verschillende gegevens. Correcte inbreng bepaalt mede de waarde van de collecties. Wekelijkse  bezoekers aan het Historisch, het  per telefoon en per  email  beantwoorden van vragen, rondleidingen, informatie via website, etc. dragen bij aan de bekendheid en verhogen de waarde.   De historische zoektocht kan thuis al beginnen via onze website. Elke woensdag  zijn Archief en Museum geopend. Artikelen verschijnen in diverse kranten. Onze kracht ligt in de betrokkenheid en enthousiasme van de vrijwilligers. Zij werken wekelijks op velerlei terreinen om de kwaliteit van Bibliotheek en het Museum te behouden en zo mogelijk te verhogen.

Hoofdstuk 1 : Historisch Archief
Vele mensen vinden archieven iets vanzelfsprekend. Maar het zorgvuldig bewaren en de toegankelijkheid van een archief is belangrijk. Weten dat je iets hebt maar niet  kunnen vinden is een doodzonde!  Het toegankelijk maken én houden van archief is veel en nauwkeurig werk. Door het regelmatig laten inbinden van tijdschriften en restaureren van belangrijke boeken verlengen we de levensduur en bevorderen we de toegankelijkheid.
Dit verslagjaar was Hennie van den Bergh, gesteund door Joop Arkenbout, ook belast met het bijhouden en inbrengen van boeken en tijdschriften in de bibliotheek door vertrek van Gerda. Nog net op de valreep worden eind  van het verslagjaar de Jaargangen 2012 en 2013 van de Paardensport ingebonden. Factuur wordt in januari 2015 betaald.

CLAUDY-gedichten
Door digitalisatie werden 500 gedichten van Claudy vereeuwigd. De gedichten tonen de overeenkomsten van verleden met het heden.

FOTOARCHIEF DRAVERS & VOLBLOEDS
Het jaar stond in het teken van een verdere uitbouw van een goed en toegankelijk fotoarchief. Bij archivering van fotomateriaal van harddravers  wordt geregistreerd, gescand en opgeslagen in het fotoarchief en computer. De archivering van de drafsportfoto's is in een vergevorderd stadium. Op het eind van het verslagjaar waren ruim 4.500 foto's ingebracht.  In totaal werden ruim 13.540 foto's van harddravers in de database opgenomen.  Door het vertrek van een vrijwilliger  werden meer taken bij één en dezelfde persoon samengebracht.

Een goed, toegankelijk archief blijft van groot belang voor de waarde van het archief!

Films
Het aantal films nam nog steeds toe. Via "Beeld en Geluid te Hilversum" werden diverse oude films aangekocht  en naar verzamelbandjes gekopieerd, waaronder:

 • Kampioenschap van Nederland 1966
 • Gold Cup 1966
 • Derby E 1966
 • Grote Kersprijs 1967 te Hilversum
 • Gouden Zweep 1998
 • Grote SprintersPrijs Volbloeds 1998
 • Op het verkeerde paard gewed
 • Aankoop film Arabische Volbloeds
 • Filmvideo over het Draf- & Rensportmuseum NDR (door Zonnenveld, commentaar G. Koop)

Daarnaast ook aandacht voor:

 • Foto's van dravers, volbloeds, draverijen en rennen, die worden gescand en in digitale mapjes geplaatst op alfabet (naam van paard) en van belangrijke koersen op koersnaam en datum
 • Fotoarchief renpaarden voorzien van een uniek nummer  en opgeslagen.  Inmiddels is ook oude systeem van  nummer voorzien, die correspondeert met de unieke nummers. Deze foto's werden aanvankelijk enkel op nummer opgeslagen
 • Het kopiëren van foto's  naar A3 en A4 formaat voor de tentoonstellingen in het Museum
 • Back ups gemaakt  van in Museum Archief  aanwezige gekopieerde dvd's voor veilige opslag elders.

Hoofdstuk 2: MUSEUM
Het onderhoud en het continu verbeteren van de inrichting vroegen veel tijd en inspanning.  Achterstallig onderhoud veroorzaakte veel extra werk en verhinderde een droge en vochtvrije opslag.  Een vrijwilliger zorgde kosteloos voor de bloemen en planten.

Hall of Fame Volbloeds
Tijdens de een week verlate openingsmeeting van Duindigt op 30 maart 2014 opende NDR bestuurder Paul Mulder officieel de Hall of Fame Volbloeds. Dank zij het werk van de vrijwilligers en behulp van sponsoring konden we vol trots de resultaten tonen. Vele oude vrienden en bekenden waren aanwezig en bewonderden het verbeterde Museum.

Museumwinkel
De Museumwinkel  blijft een ontmoetingsplek. De uitstalling en boekenrekken maken mensen nieuwsgierig én de winkel voldoet duidelijk aan de behoefte.
Namens en ten behoeve van de Stichting NDR worden achttien Stamboeken, deel XII, verkocht.

Kortebaanstudio
Zoals reeds in het vorige Jaarverslag gememoreerd  heeft achter in het Museum (oude hoefijzerbar) de ruimte en inrichting voor  een permanente KORTEBAAN expositie nog steeds te lijden onder lekkages en vertragen de voortgang.  Diverse affiches worden wel opgehangen aan de binnenwand.

Hoofdstuk 3 : Website www.archiefndr.nl
Onze webmaster werkt bijna dagelijks aan het actueel houden van de site.
De website voorziet duidelijk in een behoefte en wordt steeds completer. Ze geeft een schat aan informatie op velerlei gebied. De site is in het verslagjaar bezocht door 21.212 bezoekers, wat neerkomt op een gemiddelde van 58 per dag. Het gastenboek kent 1.003 bezoekers. De homepage wordt 19.092 keer aangeklikt. Velen lezen het "PAARD VAN DE WEEK" verhaal, vaak verluchtigd met mooie foto's en teksten. Regelmatig verschijnt er ook een "MAN VAN DE MAAND", meestal een bekende trainer-pikeur uit het verleden, op onze voorpagina. Het laatste Nieuws verheugt zich op 5.116 lezers en het website nieuws op 2.238. De Hall of Fame met informatie over onze cracks is 1.220 keer geraadpleegd. In de Hall of Fame staan 23 dravers en 59 BN-ers (45 stuks eind 2013). In de Hall of Fame der Kortebaners staan nu 7 cracks, plus lijsten met alle kampioenen sinds 1944. Verder staan er 16 Engelse Volbloeds in de Hall of Fame (13 eind 2013) en is een nieuwe Hall of Fame voor Arabische Volbloeds gemaakt, waarin eind 2014 vier paarden zijn opgenomen. De Hall of Fame-pagina van de Nederlandse Fransman Timoko wordt up-to-date gehouden, omdat hij veel fans in Nederland heeft en hij zeer belangrijk is voor de popularisering van onze sport. Op zijn eigen website staat een grote link naar onze pagina.
Trots zijn we op het aantal foto's dat op onze website te zien is. Na gedegen telling blijken het er 10.800 te zijn aan het eind van het verslagjaar, waarvan er 1.200 in dat jaar zijn geplaatst. Het aantal films is op 272 gekomen. Uitgebreide informatie is er nu over de geschiedenis van de interland Nederland België, het Kampioenschap der Nederlandse Paarden en de Prijs der Giganten. De winnaars van de Klassiekers en de lijst met recordhouders en meest winnende paarden worden tot op het huidige jaar bijgehouden. Dit ter vervanging van de door de NDR niet meer uitgegeven betreurde jaarboeken. Het Prentenboek is rond Kerstmis verder uitgebreid en de meeste door het Museum uitgebrachte postzegels zijn ook te zien.
Sinds de zomer van 2012 zitten Archief en Museum ook op Facebook, waardoor voornamelijk jonge volgers automatisch worden geïnformeerd over de laatste nieuwtjes op onze website. Wekelijks wordt een foto van het Paard van de Week gepubliceerd. Ook worden nieuwe aanwinsten van het Museum vermeld. Aan het eind van 2014 heeft het NDR-Archief 310 volgers en het NDR-Museum 162. Sommige foto's op Facebook worden door Vrienden gedeeld en de foto van Vriend met Hubert Schoonhoven is binnen enkele dagen door 1.669 personen bekeken en die van Athlete del Sol 1.537 keer.

Hoofdstuk 4: Vrienden van het Archief en Museum
Trouwe Vrienden stortten hun bijdrage voor het jaar 2014. Het aantal Vrienden breidde zich uit van 213 tot 223. Dank zij onder meer de steun kan het Archief & Museum in stand blijven.

Hoofdstuk 5: Aanwinsten
Ook dit jaar ontvangen we diverse waardevolle artikelen in bruikleen, waaronder:

 • archief van de amatrice Vereniging
 • de heer John Frencken: archiefmateriaal en videobeelden
 • van Kortebaan Vereniging "Prins Hendrik"te  Beverwijk interessante filmbeelden  uit de jaren 1935-1945 (zie website) en diverse albums
 • videobeelden van Frans Porck en aansteker van dekhengst Yankee Tornado
 • ladekast, fotolijsten en stropdassen van de draf- en rensport
 • renfoto's van Annet Visser
 • vanuit Leek krijgen we een uniek bord uit 1955 van de Wilhelminabaan te Leeuwarden
 • van mevrouw Willy Kammeijer: oude foto's, krantenartikelen van onder meer Anton
 • catalogi, veel paardensportboeken, tijdschriften, Dick Frances boeken, paardenspeelgoed, bekers, interessante krantenartikelen uit vervlogen jaren, etc.
 • grote A3 Kortebaan poster van Nico Visser Fotografie
 • van Aad Boot ontvangen we een groot schilderij van de Draver van de Eeuw
 • boeken, tijdschriften, pikeurs trainingspakken, grote Draf- en Rensportkalender, krantenartikelen, foto's  en persoonlijke persoonsbewijzen, vergunningen en bewijzen van doorlopend toegang van de gebroeders H.G. en L. Albers uit Den Helder

Volledigheidshalve werd ook verwezen naar her laatste nieuws waarin ook aanwinsten werden vermeld. Een drietal Mac Kinley schilderijen werd in juni  aangekocht op de veiling te Utrecht voor € 780 - een rib uit ons lijf, maar dank zij een donatie van € 150 én de Vrienden van het Museum is dit mogelijk.

Hoofdstuk 6: Activiteiten
De vrijwilligers zorgden ervoor dat zowel op alle woensdagen van 10 tot 14 uur als ook op alle koersdagen van 13 tot 16 uur het Archief en Museum geopend waren voor het publiek. De Museum winkel annex informatiebalie  is eveneens bemand. Op zondag 23 november werd ter benadrukking van dit feit dan ook de" IEDERE WOENSDAG MUSEUM-Prijs" uitgereikt. Op alle 19 koers zondagen stonden de  Museumdeuren vroegtijdig open.
Op woensdagmiddag 26 november vond de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats.

VRAAGBAAK
Het hele jaar door werd veelvuldig informatie, beeldmateriaal, etc.  verstrekt over dravers, volbloeds, trainers, bestuurders, (leerling)pikeurs, jockeys, fotografen, fokkerij, etc. Aan renderby winnaar Volfonic en draver Z the Saint werden aandacht besteed.  "Oneindig Noord Holland"  maakte met onze hulp reclame voor de sport. Regelmatig werden geactualiseerde overzicht van Paardensport onderwerpen toegankelijk gemaakt en bekend gesteld.

SEIZOENSOPENING
Eerst op 30 maart vond op het Museum-plein  de seizoenopening van Duindigt plaats met de officiële in gebruik name van de Hall of Fame Volbloeds door NDR bestuurder Paul Mulder. De Hall of Fame van Nederlandse en Engelse Volbloeds kwam  met name tot stand door de inspanningen van vrijwilligers en gulle sponsoren.  

WEER INTERLAND NEDERLAND - BELGIË  NA 15 JAAR!
Positief is het feit dat  de interland weer werd verreden en het is mooi dat Nederland de Belgen versloeg met 93 - 46. Negatief is de gebrekkige reclame voor deze wedstrijd en de koersen.  De drie Interland koersen brachten gelukkig goede sport maar leidden tot een matige toto omzet en weinig bezoekers in het Museum.

GROTE PRIJS DER LAGE LANDEN & ARABIAN RACING - DAG
Door sponsoring van de heer De Ruiter stond op 22 juni een mooi programma op het programma met de 58e GP der Lage Landen (prijzengeld € 22.000), liefst vier rennen (met één ren met € 35.000 en één ren met € 30.000 prijzengeld). Zestig jaar geleden won fenomeen Mac Kinley  de eerste editie van de GP.  Door de sponsoring, de reclame in de regionale pers, een gratis kopje koffie én een mooi programma van 13 koersen is het zowel op de baan als in ons Museum goed druk. De omzet oversteeg de 80.000 euro.

MINERVA STUDENTEN
Enige regen zorgde voor extra drukte in het Museum op 6 juli  bij het veertigste lustrum (200-jarig bestaan) van de Leidse Studenten Vereniging Minerva. Er werd zelfs in de Museumwinkel een tweetal tweedehands Paardensport stropdassen verkocht aan een toekomstige (?) minister en staatssecretaris.

VOLBLOEDDERBY
Vrij entree voor dames met hoedcreatie. Op deze dag 3 augustus ook een Arabische Volbloedren met een prijzengeld van € 15.000 en de finale van het Sprintkampioenschap voor vierjarige dravers. Een lage omzet en een matig aantal bezoekers.

SELECTIEKOERSEN
Grote velden en veel spanning op 10 augustus bij de selectie voor de Dravers Derby.

VRIENDENDAG & DRAVERSDERBY
Tijdens de Vriendendag en DraversDerby op 24 augustus ontving het Museum veel bezoekers en zorgden marktkramen, een springkussen en andere activiteiten voor een gezellige drukte. In het Museum  onthulde  de 92-jarige Martin Vergay de recent aangekochte Mac Kinley schilderijen . De schilderijen oogsten alom bewondering.  

ZESTIGSTE GOUDEN ZWEEP
Ook op 21 september trok het Museum veel belangstellenden, mede dankzij  de inspanningen van Shell, Qatar en Wieger de Ruiter. De originele Zweep werd tot de aanvang van deze koers tentoongesteld in het Museum, waar ook een tijdelijke foto tentoonstelling is ingericht. In de hal vóór het Museum konden op de grote beeldschermen alle beelden bekeken worden van Gouden Zweep-koersen vanaf het jaar 1959.  De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jan Franssen reikte de originele  Gouden Zweep uit aan de winnaar Zorba Oldeson en Rob de Vlieger.

CHINATOWN- dag
Op 28 september zorgde extra reclame in de plaatselijk pers voor een gezellige toeloop van bezoekers voor Duindigt én het Museum. Het Duindigt-Plein is bemand met standjes en leuke snuisterijen.

RUSTIG WEEKEND
Zondag 12 oktober is door het ontbreken van enig vertier een rustige dag met weinig publiek.

WASSENAARSE PAUW
Op zondag 19 oktober vrolijkten prachtige bloemstukken, vlaggen en vaandels én muziek Duindigt op.  Burgemeester van Wassenaar, de heer Hoekema  reikte - in aanwezigheid van de wethouder - de wisselprijs uit  en beloofde onze voorzitter ook in 2015 aanwezig te zullen zijn bij de uitreiking van deze ereprijs. Het Museum werd druk bezocht.

SLOTMEETING MET AFSCHEID WIM HUYBERS
In het Museum  wordt  op  zondag 23 november - in aanwezigheid van vele bekenden - afscheid genomen van "hoffotograaf" en donateur Wim Huybers. Ook Tineke deelt uiteraard in dit afscheid na 44 jaren. Gelukkig worden de werkzaamheden overgenomen door zoon en kleinzoon. Het is ondanks het frisse weer een goed bezochte meeting in herfstkleuren. Twee vrijwilligers reiken een Museum-Prijs uit.

RONDLEIDINGEN met behulp van vele vrijwilligers:

 • al op 20 februari vindt de eerste rondleiding plaats voor liefhebbers uit Almere.
 • op 9 april bezoeken - voorafgaande aan de VDRP-vergadering - diverse dravertrainers het Museum
 • de rondleiding op woensdag 16 april aan de Achtsprong school in Voorhout  met ruim 50 kinderen is een hoogtepunt. De bezoekers testen de weegschaal in het Museum en verzorgen met behulp van tijdelijke vrijwilligers een pony; enthousiasme alom, ook bij ouders en onderwijzers
 • op 3 augustus van inwoners van De Lier
 • in september  aan de Dierengeneeskundige Kring (DSK) uit Utrecht
 • op 19 oktober aan de fotografen met extra begeleiding door paardensportfotograaf Wim Huybers
 • aan de groep hoefsmeden en de Wassenaarse Sportvereniging "Stigterboys" op zondag 23 november
 • op 14 november komen de "menners'"  van de Club van Honderd op bezoek
 • Groep NIVO

Deze rondleidingen leidden er soms toe dat deze bezoekers later opnieuw een bezoek brengen aan de Renbaan.

TENTOONSTELLINGEN
Drie tentoonstellingen vonden plaats: 

 • Kleine Ren-Derby expositie
 • de succesvolle Derby-E  tentoonstelling
 • beknopte foto expositie over de in ere herstelde Wassenaarse Pauw

Hoofdstuk 7: Public Relations        

 • Met onze website www.archiefndr.nl
 • Museumboekwinkel; via onze winkel in de hal van het Museum verkopen we een keur aan tweedehands boeken en tijdschriften, maar ook aan de sport verwante artikelen als ansichtkaarten, postzegels, minipaarden, reclame ballpoints en speeltjes
 • Artikelen in het vakblad “Draf en Rensport” en op de sites “Drafsport.nl” en “Nakoersen”. Soms ook via een dagblad als AD-regionaal, de Wassenaarder en via Den Haag Centraal informeren wij belangstellenden. Ook brengen persberichten en Radio Westland liefhebbers op de hoogte.
 • Rondleidingen, zie hoofdstuk Activiteiten
 • Op Duindigt wordt bij binnenkomst in het Tribunegebouw, 1e etage en op het middenterrein van Duindigt door middel van goed herkenbare borden het Museum gepromoot
 • Verkoop Museumpostzegels
 • Het door ons heruitgegeven boek "Draf en Renbanen in Nederland"  van Durk Minkema verheugde zich  in de belangstelling van velen; een twintigtal  exemplaren  werd  verkocht. Ook  het standaardwerk "Dravend door de Tijd"  trok de belangstelling.

Helaas wordt het  boek over de volbloedfokkerij "De Rietschoof" en Peter van Driel vanwege de hoge kosten niet uitgegeven.

Hoofdstuk 8: Financiën
Per 1 februari werd de IBAN code ingevoerd. In het verslagjaar werden geen financiële bijdragen ontvangen van Stichting NDR, Renbaan Duindigt, Business Club Duindigt, Runnerz en Fokkersvereniging.  Wel verstrekte renbaan Duindigt gratis onderdak en stroom aan Historisch Archief en Museum. Er is veel achterstallig onderhoud.  Lekkages werden niet of met grote vertragingen provisorisch verholpen.
Met trouwe Vrienden, donaties en giften en beperkte middelen is het gelukt veel werk te verzetten en geen schulden te maken. Voor een gedetailleerd financieel overzicht wordt verwezen naar de Winst- Verliesrekening 2014 (bijlage A) en de Begroting 2015 (bijlage B).
Baten bestonden uit:

 • Bijdrage Renbaan Duindigt in natura door geen huur en elektra te berekenen
 • Vriendenbijdragen/donaties/giften € 1.917
 •  Verkoop Museumwinkel, boeken, tijdschriften, postzegels, etc. € 1.423
 • Bijdragen Pasman Stichting  € 1.000
 • Vergoeding rondleidingen  € 413.

Opening Spaarrekening
In maart 2014 besloot het Dagelijks Bestuur A & M - door onzekere situatie  - een ING spaarrekening te openen ten bedrage van € 2.000 om bij noodzakelijke verhuizing  de overbruggingskosten te kunnen financieren.

Overzicht van de belangrijke lasten/kostensoorten:

 • Inrichting en onderhoud Museum, inclusief  aankoop schilderijen en opbouw Hall of Fame Volbloeds: € 1.422
 • Kosten Historisch Archief € 727
 • Public Relations A & M, incl. Vriendendag:  € 626
 • Administratiekosten incl. bestuurskosten/Jaarvergadering/ Vrijwilligers-bijeenkomst  €  583
 • Reservering op Spaarrekening ING €  2.000

Hoofdstuk 9: PLANNEN 2015
Onzekerheid  over de toekomst maakt plannen moeilijker. Naast de gebruikelijke onderhouds werkzaamheden wordt jaarlijks op basis van de beschikbare gelden gestreefd naar kleine verbeteringen en vernieuwingen. Vrijwilligers inventariseren de beperkte mogelijkheden. Concreet worden de volgende plannen gesmeed:

 • Expositie "Renbaan Duindigt in Oorlogstijd en kort ná de Bevrijding"
 • Expositie '"DUINDIGT VANDAAG DE DAG... OP WEG NAAR 2016, 70 JAAR NÁ DE OPENING IN 1906"
 • Opening en ingebruikname Kortebaan afdeling van het Museum
 • Verdere registratie van de in bruikleen ontvangen Museum-stukken.

 

************************

In de jaarvergadering van zondag 22 maart 2015 is dit verslag én
de daarbij behorende bijlagen A en B goedgekeurd en vastgesteld. terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Organisatie:

Doelstellingen

Openingstijden

Bestuur

Gastenboek

Vrijwilligers

Vrienden

Helpen/hulpen

Sponsoring

Schenking

Bruikleen

<JaarVerslagen

Artikelen