NDR


Hoofdmenu
Organisatie:

Home

Nieuws

Organisatie >

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis

Jaarverslag 2015


JAARVERSLAG 2015
HISTORISCH ARCHIEF NDR &
NATIONAAL DRAF- & RENSPORT MUSEUM


"Zonder verleden geen toekomst"

Secretariaat: Lauwerszeestraat 25
1784 BC Den Helder

E-mail: drafenrensportmuseumndr@gmail.com
Telefoon secretariaat: 0223-624827
Telefoon: Archief & Museum: 070- 3248898 (voorzitter)
Website: www.archiefndr.nl
Betaalrekening: NL45 INGB 0002 4881 33

***************************************************************
Samenstelling Archiefcommissie: (*= lid van het Dagelijks Bestuur):
o Truus van der Kraats, voorzitter*
o Peter van Betten, secretaris/penningmeester*
o Hans Huiberts, webmaster site www.archiefndr.nl/fokkerij deskundige*
o Gerard Koop, activiteiten/beeld & geluid*
o Joop Arkenbout, inventarisatie en archivering fotomateriaal dravers
o Hennie van den Bergh, inventarisatie & archivering foto's/ boeken/tijdschriften,tekstontwerp/verkoop Museumwinkel
o Wim van der Sluis, foto-scanning, registratie en beheer DVDís, videoís
o Ruud Peeren, ontwikkeling inrichting, onderhoud en techniek
o Harry van der Veen, opslag, archivering, registratie onderwerpen.
Adviseurs: Jan den Nijs, Co Govers en Piet Borsboom.

I N H O U D S O P G A V E J A A R V E R S L A G 2 0 1 4
0. Inleiding
1. Historisch Archief
2. Museum, nu ook met Kortebaanafdeling
3. Website
4. Vrienden van het Archief & Museum
5. Aanwinsten
6. Activiteiten
7. Public Relations
8. FinanciŽn
9. Plannen 2016

BIJLAGEN: A. Winst- & Verliesrekening 2015 en B. Begroting 2016

                             JAARVERSLAG 2015

1: Inleiding
PRIVAAT MUSEUM MET GRATIS TOEGANG
Op renbaan Duindigt bevindt zich een bibliotheek én een Museum vol draf- en rensporthistorie. Het Museum draait op privégeld zonder Overheid, dank zij onze Vrijwilligers en Vrienden en is gratis toegankelijk. Mét een website die vele vragen beantwoordt en een grote variatie aan historische foto's en films toont. De collectie boeken en tijdschriften is uniek. Het enige Paardensport Museum in Nederland met een uniek Historisch Archief. Haar voortbestaan wordt bedreigd door desinteresse. Lekkages en gebarsten ruiten door achterstallig onderhoud  beperken de werkzaamheden. In het verslagjaar kon het Archief en Museum  bezocht worden tijdens de 17 gehouden koersdagen en daarnaast op de woensdagen. Het Museum op de 1e etage en Historisch Archief op de parterre van de grote tribune zijn schatkamers vol geschiedenis over de dravers & volbloeds.  Sedert 2006 wordt hier gewerkt met steun nu al van 230 Vrienden, veel sponsors en last but not least de vrijwilligers die allen de sport een warm hart toedragen. Het Archief is het geheugen van onze sport die het waard is bewaard te worden.
Helaas vinden mondelinge en schriftelijke meldingen van achterstallig onderhoud en diverse lekkages weinig gehoor. Wij zijn ons bewust dat herstel veel geld en inspanning kost maar enige support zou welkom geweest zijn. Eind van het verslagjaar worden boekenplanken in het historisch archief in allerijl leeggemaakt . Ook de diefstal van vier plasma schermen op 23 december uit de voorhal van het Museum - ondanks de videobewaking op de parterre - schokt. Na nieuwe forse lekkages in de werkruimte, de bibliotheek en het Museum konden eindelijk in december via enige financiële ondersteuning van de NDR enkele reparaties verricht worden. De bibliotheek is uit voorzorg nu geheel afgedekt met een plastic kleed. De nood is hoog.
Toch bloeien we ook dit jaar tegen de verdrukking in. Inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers  en de hierna vermelde activiteiten zorgen voor een mooi en vruchtbaar jaar. Afsluitend vond op woensdag 9 december de  Vrijwilligersbijeenkomst plaats. Het aantal Vrienden steeg van 224 tot 230. Ook sponsors droegen hun steentje bij.  

JAARVERSLAG 2014 GOEDGEKEURD
Voorafgaand aan de 1e koersdag op Duindigt vindt op 22 maart in de werkruimte van Archief de Jaarvergadering plaats waarin de Jaarrekening en het Jaarverslag worden vastgesteld en direct daarna gepubliceerd op onze site en tevens toegezonden aan NDR, Duindigt en enkele sponsors. Besloten is onder meer € 2.000 te reserveren op een spaarrekening.

Moeite om hoofd boven water te houden!
Beheer en behoud van Archief en Museum vergt kennis van zaken, is tijdrovend en helaas hebben we te weinig vrijwilligers. Achterstallig onderhoud en lekkages maken conservering van boeken en goederen onmogelijk!  Op 22 maart 2015 vraagt het Dagelijks Bestuur schriftelijk aan de NDR - met verwijzing naar de gesprekken van de voorzitter en secretaris van het A & M met manager de heer C. Pluymgraaf - aandacht en nader overleg over de toekomstige positie van het Archief en Museum. Helaas wordt hierop niet schriftelijk gereageerd. Pas in het najaar wordt bij monde van de manager informatie gevraagd over de omvang van archief- en museum ruimten.  Deze vragen worden schriftelijk aan de NDR beantwoord. Een zeer grote zorg is het achterstallig onderhoud waardoor het Historisch Archief en het Museum beschadigingen oplopen.

MEER DAN OPSLAG
De werkzaamheden van Museum en Historisch Archief omvatten meer dan alleen bewaren, ordenen, registreren, rangschikken en toegankelijk maken van de verschillende gegevens. Correcte inbreng bepaalt mede de waarde van de collecties. Rondleidingen, bezoekers aan het Historisch Archief, het  per telefoon en per  email  beantwoorden van vragen en informatie via website dragen bij aan de bekendheid en verhogen de waarde. De historische zoektocht kan thuis al beginnen via onze website. Elke woensdag  zijn Archief en Museum geopend. Artikelen verschijnen in diverse kranten. Onze kracht ligt in de betrokkenheid en enthousiasme van de vrijwilligers. Zij werken wekelijks op velerlei terreinen om de kwaliteit van Bibliotheek en het Museum te behouden en zo mogelijk te verhogen.

Hoofdstuk 1 : Historisch Archief
Het historisch archief NDR  beheert vele strekkende meters boeken, tijdschriften en albums, persoonlijke archieven van particulieren, films en vele foto's.  Deze archieven kunnen gratis worden ingezien. Vele mensen vinden archieven iets vanzelfsprekend. Maar het zorgvuldig bewaren en de toegankelijkheid van een archief is belangrijk. Weten dat je iets hebt maar niet kunnen vinden is frusterend. Het toegankelijk maken én houden van archief is veel en nauwkeurig werk. Door het regelmatig laten inbinden van tijdschriften en restaureren van belangrijke boeken verlengen we de levensduur en bevorderen we de toegankelijkheid.
Eind van het jaar werden de bibliotheek en de werkruimte op de parterre opnieuw geteisterd door diverse lekkages. Over de archieven is nu een plastic zeil uitgespreid om nog meer onheil te voorkomen. De lekkages zijn onder aandacht gebracht van NDR en Duindigt.

FOTOARCHIEF DRAVERS & VOLBLOEDS
Regelmatig verwerft het Archief archieven en foto's van particulieren. Deze worden geïnventariseerd en ook gedigitaliseerd. Met behulp van de computer wordt de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het foto archief verbeterd. Interessante foto aanwinsten worden gepubliceerd op de site. Een foto zegt meer dan duizend woorden, zo luidt het cliché.

ARTKELEN ARCHIEF
De waarde van een archief is in belangrijke mate afhankelijk van de toegankelijkheid. Kan opgevraagde informatie snel gevonden en geleverd worden?  Artikelen uit de Paardensport, Draaf, Draver & Volbloed, Fokwijzer kunnen in de computer worden opgezocht op alfabet. Thans zijn al 4.993 artikelen uit Paardensport genoteerd. Ook 388 fokkersogen kunnen geraadpleegd worden. Zelfs van het Franse vakblad “Trot Infos” is in het verslagjaar een Inhouds-opgave gemaakt, met de belangrijkste en interessantste onderwerpen. De laatste 5 jaargangen zijn al op de website te zien. Dit is vooral bedoeld om journalisten van informatie te voorzien.

Hoofdstuk 2: MUSEUM, met nu ook een kortebaan afdeling
Het onderhoud en het verbeteren van de inrichting vragen tijd en inspanning.  Achterstallig onderhoud veroorzaakte extra werk en verhinderde een vochtvrije opslag.
De Museumwinkel blijft een ontmoetingsplek én trekpleister maar vergt ook menskracht. De uitstalling en boekenrekken maken mensen nieuwsgierig én de winkel voldoet duidelijk aan de behoefte. Tweedehands Paardenboeken worden voor een klein bedrag verkocht en vergroten de interesse in de sport. Tentoonstellingen verhogen de aantrekkelijkheid en trekken publiek.

FILM OVER ONS MUSEUM
Op zondag 17 mei 2015 wordt via het TV scherm in het Museum om 13 en 15.15 uur een 15 minutenfilm vertoond over ons Museum.
Zoals reeds in het vorige Jaarverslag gememoreerd  heeft achter in het Museum (oude hoefijzerbar) de ruimte en inrichting voor  een permanente KORTEBAAN expositie nog steeds te lijden onder lekkages en deze vertragen de voortgang.  Diverse affiches worden wel opgehangen aan de binnenwand.

Hoofdstuk 3 : Website www.archiefndr.nl
Onze webmaster werkt bijna dagelijks aan het actueel houden van de site. De website voorziet duidelijk in een behoefte en wordt steeds completer. Ze geeft een schat aan informatie op velerlei gebied. De site is in het verslagjaar bezocht door 22.800 bezoekers, wat neerkomt op een gemiddelde van 62 per dag. De meeste vaste bezoekers gaan eerst naar de homepage om te zien wat er voor nieuws is. Velen lezen "HET PAARD VAN DE WEEK VERHAAL",  vaak verluchtigd met mooie foto's en teksten. Steeds vaker verschijnt er ook een "MAN VAN DE MAAND', meestal een bekende trainer-pikeur uit het verleden, op onze voorpagina. Het laatste Nieuws verheugt zich op 5.123 lezers en het website nieuws op 2.444. De Hall of Fame met informatie over onze cracks is 1.330 keer geraadpleegd. In de Hall of Fame staan 23 dravers en 77 BN-ers (59 stuks eind  2014). In de Hall of Fame der Kortebaners staan nu 9 cracks (7 stuks eind 2014). Verder staan er 21 Engelse volbloeds in de Hall of Fame (16 eind 2014) en 5 Arabische renpaarden in hun Hall of Fame (4 eind 2014).
De Hall of Fame-pagina van de Nederlandse Fransman TIMOKO  wordt up-to-date gehouden omdat hij veel fans in Nederland heeft en hij zeer belangrijk is voor de popularisering van onze sport. Op zijn eigen website staat een grote link naar onze pagina.
Trots zijn we op het aantal foto's dat te zien is op onze site. Het zijn er aan het eind van het verslagjaar ruim 12.000, waarvan er 1.245 in dat jaar zijn geplaatst. Het aantal films is op 203 gekomen (21 erbij in 2015). Uitgebreide informatie met foto's is er nu over de geschiedenis van het Kampioenschap van Nederland, de 4,5 kilometer van Alkmaar, De Haagse Ooievaar en Wassenaarse Pauw. Er zijn nieuwe pagina's gewijd aan de kortbanen van Stompwijk en Santpoort. Ook enkele artikelen van Ruud Stoop over de dorpendagen zijn overgenomen. De lijsten met de snelste en meest winnende NL-dravers worden goed bijgehouden. Er is ook een begin gemaakt met de jaarstatistieken van de menselijke deelnemers. Meer en meer willen we onze website laten gelden als het digitale archief van de NDR en de vervanger van de niet meer uitgebrachte jaarboeken.  Op de pagina "Website-nieuws" staan alle aanvullingen van 2015 opgesomd. Sinds de zomer van 2012 zitten Archief en Museum ook op Facebook, waardoor voornamelijk jonge volgers automatisch worden geïnformeerd over de laatste nieuwtjes op onze website. Wekelijks wordt een foto van het Paard van de Week gepubliceerd en soms komt ook de Man van de Week aan de beurt. Ook worden nieuw aanwinsten van het Museum vermeld. Aan het eind van 2015 heeft het NDR-Archief 575 volgers (310 eind 2014) en het NDR Museum 296 (162 eind 214). Sommige foto's op facebook worden door vrienden gedeeld en de foto van Peter Strooper en Milo Windspiel is binnen enkele dagen door 4.127 personen gezien. A & M heeft dit jaar diverse publicaties achter haar naam staan.

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK: webarchering@kb.nl
Onze website wordt door de Koninklijke Bibliotheek gearchiveerd en duurzaam opgeslagen. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies. De KB archiveert onze website aangezien de site een representatief beeld geeft van de Nederlandse Draf- & Rensport cultuur, geschiedenis en samenleving op internet. Het archiveren geschiedt voor het eerst vanaf 15 november 2015. De site wordt gearchiveerd met behulp van het programma Heritrix.

Hoofdstuk 4: Vrienden van het Archief en Museum
Al direct in het nieuwe jaar melden diverse Vrienden zich door storting van hun jaarlijkse bijdrage. Het aantal Vrienden breidde zich uit van 223 tot 231. Dank zij onder meer hun steun kan het Archief & Museum in stand blijven. De Vriendendag op DraversDerbyDag trekt ook dit jaar flink wat belangstelling. Bent u geïnteresseerd in de activiteiten of draagt u zijn historie een warm hart toe? Wordt dan Vriend of Vrijwilliger.

Hoofdstuk 5: Aanwinsten
Ook dit jaar ontvangen we diverse waardevolle artikelen van onder andere: Familie Hamming, RunnersZ, Stichting Museum Nederland Cavalerie, twee maal NN, Familie Gerard van der Wal, Loes Klaassen, Hans Tambach, Peter Wisker, Familie Van der Kraats te Wassenaar, Gerda, Henrieka Hamming en Kees Rump, Stoeterij Cartouche/Roel Bakker te Alkmaar, Ad van Zanten, oud secretaris van de Kortebaan Bond, gebroeders Albers te Den Helder, Jenny de Groot en Cees Dobber en Hans Theunissen. Meer info hierover op de website.

Hoofdstuk 6: Activiteiten met kort chronologisch overzicht en gehouden tentoonstellingen

 • Bezoek van de PaardenFokkerijClub (PFC) met 20 personen.
 • Overleg met NDR: Op 10 en 11 maart hebben 2 vertegenwoordigers van het DB een gesprek met de manager NDR de heer C. Pluiymgraaf om tijdig te kunnen inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. Ook in brieven wordt aandacht gevraagd over de onzekere toekomst van Archief en Museum
 • Het Museum biedt op 25 maart gastvrijheid aan de Regio West vergadering
 • Het Museum biedt op 14 juni gastvrijheid aan de Fokkersvereniging voor haar Jaarvergadering
 • Via onze email en ook telefonisch wordt het jaar door informatie  en/of gegevens verstrekt
 • Bezoek van de heer Y. Tel met Rijks Opleidings Centrum (ROC) op 21 en 29 mei
 • Museum is ook op 10 oktober geopend tijdens start en finish van ENDURANCE AT SEA op de renbaan Duindigt
 • Op woensdagmiddag 26 november vond in de "Bijhorst" te Wassenaar  mét eenvoudige lunch de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats.

CHRONOLOGISCH VERSLAG ACTIVITEITEN:
Tijdens de uiteindelijke 17 koersdagen - van de geplande 21 - verleent het Museum gratis gastvrijheid aan alle koersbezoekers en zorgt voor een goede afwisseling tussen de koersen door aan alle geïnteresseerden. Een chronologisch overzicht:

22 MAART: SEIZOENSOPENING
Dank zij de inspanningen van de Vrijwilligers is op de seizoensopening op zondag 22 maart 2015 gereed gekomen een foto tentoonstelling over de geschiedenis van Duindigt met onder meer  foto's  van opening op 19 mei 1906, de geschiedenis vóór 1940, operatie Manna en oude bouwtekeningen. Planten zorgen voor een passende omlijsting. Het is de eerste koersdag van de 20 geplande zondagen op Duindigt. Op deze dag reiken de nestor van onze vrijwilligersgroep Co Govers en onze voorzitter Van der Kraats aan Hugo Langeweg senior de Draf- & Rensport Museumprijs uit. De tentoonstelling trekt veel bezoekers. Enkele vrienden komen persoonlijk hun jaarlijkse bijdragen doneren.

5 APRIL: PASEN; De zondag opende met de Vrolijk Pasen-prijs. Op deze zonnige dag opende het renseizoen met een goed gedoteerde Arabische ren en een ren voor Engelse volbloeds. Jonge bezoekers bevolkten het Museum op zoek naar de verborgen paaseieren. Binnen was het nog fris maar buiten scheen al volop de zon.
 
3 MEI: KORTEBAAN IN HET MUSEUM: Nog net voor de start van het seizoen wordt de Kortebaan afdeling ingericht. Vier mooie KB-posters op de wandborden, voorzien van een passende tekst, prachtige foto's van diverse kortebaan plaatsen in Nederland en uitstalling van boeken over de KB.  De opening van de kortebaan-afdeling op 2 mei 2015 wordt door het Museum ondersteund door het exposeren van KB-foto's in een tiental aangeschafte lijsten in de KB afdeling van het Museum. De derde Duindigt koersdag gaat gelukkig door met 2 rennen en acht draverijen. De zondag opende met de "Duindigt in Oorlogstijd-prijs". Daarnaast was er een draverij om de "Operatie Manna-prijs"  en "Zeventig Jaar Bevrijding-prijs".  Duindigt én het museum herdachten op beperkte wijze de voedseldroppings op Duindigt. Oranje planten sierde het monument. Het Paardensport magazine verzorgde de 6e Kortebaan Special, Assendelft opende zaterdag 2 mei het kortebaan seizoen en het museum sloot hier naadloos bij aan door de opening Kortebaan Studio  (met groene vloerbedekking!) achter in het museum. De Engelse volbloedren werd gewonnen door Vale of Lingfiled met de Belgische jockey J. Marien en het Belgische fokproduct Aurel d'Erebus met pikeur J. Laeremans nam de 1e prijs mee in de 9e draverij. Ook Vlamingen bevolkten nieuwsgierig het museum en de museumwinkel.

24 MEI: PINKSTEREN: Een zonnige zondag met 12 koersen en grote, mooie, velden. Druk. De Vrienden van het Museum van het 1ste uur René Weber/Favourite Whish en Arie van Bellen/Frankie Lobell zegevieren met Derby kandidaten. Ook in het Museum is het goed toeven voor de bezoekers. Al vóór een uur  komen nieuwsgierigen op bezoek. De museumwinkel helpt  belangstellenden.  Het project "Studio Duindigt" gaat van start.

27 MEI: WOENSDAG; geen koersen maar toch...
Vanwege de door cateraar Armada, het Midden- en Kleinbedrijf  en Duindigt georganiseerde Asperge party bezoeken 200 mensen de Renbaan.  Ook extra drukte dus in het Museum op deze woensdag.

14 JUNI: ZONDAG MÉT FOKKERSVERGADERING
Al vroeg was het druk in het Museum.  Buiten zorgde dansmuziek en een champagnebar voor een goede stemming. Voorafgaand aan de koersen wordt in het Museum de Fokkers-jaarvergadering om 10.15 uur gehouden. In het Kampioenschap van Nederland zagen we de resultaten van de fokkerij. Veel bekende gezichten in het Museum.

28 JUNI: GROTE PRIJS DER LAGE LANDEN & ARABIAN RACING - DAG//WASSENAARSE PAUW
Door omstandigheden gaat de 1e op Duindigt geplande PMU-meeting niet door. De in 1969 door het gemeentebestuur beschikbaar gestelde ereprijs voor de Wassenaarse Pauw, wordt - na te zijn ten toon gesteld in het Museum - uitgereikt door de wethouder, tevens loco burgemeester van Wassenaar. Het door de webmaster getipte Paard van de Maand  Caen Oldeson won de GP!

1 JULI: DAG VAN HET PAARD MÉT KORTEBAAN
Op woensdag 1 juli 1967 wordt de "Dag van het Paard"  door PR-man Cees Berg in het leven geroepen. Woensdag 1 juli  dit jaar keerde de "Dag van het Paard" terug met een te beperkt programma met onder meer een trage Kortebaandraverij. De hittegolf met temperaturen boven de 30 graden Celsius, de koersen zonder rennen en een montékoers,  en de afzegging van de Friese paarden beïnvloedde de Dag. Hoewel de NDR nadien nog sprak van een succes, heeft deze Dag toch recht op een betere aanpak en organisatie.  Bijkomend voordeel was dat er meer dan voldoende tijd overbleef voor Museumbezoek en de ingerichte Kortebaan Studio die al om half een haar poorten opende.  Het werd gezellig druk in een koele omgeving! Twaalf genummerde KB-foto's in zilveren lijst sierden de muur. Een Kortebaan prijsvraag  waaraan iedereen m.i.v. 3 juni t/m 1 juli gratis kon meedoen. De prijsvraag verheugde zich in de belangstelling van velen. Om 1 juli om zes uur werden de winnaars bekend gesteld.

12 JULI: Tien koersen waaronder een ren voor Arabische volbloeds. Ook de voorhal van het Museum  met winkel en koersbeelden blijft geïnteresseerden trekken. Rustige dag.

26 JULI: Ondanks een flinke storm en veel regen op zaterdag kon - dankzij de inzet van firma Van Nierop en vele vrijwilligers - op zondag de 11 koersen doorgang vinden. Chapeau. Het was rustig in het Museum.

9 AUGUSTUS: VOLBLOEDDERBY & SELECTIEDRAVERIJEN DERBY
De uitgestelde 87ste RenDerby gaat voor het eerst over de kortere afstand van 2150 meter. De 1e prijs bedroeg slechts € 3.500 en dat was nog inclusief de inleggeleden! Onder de deelnemers slechts één Nederlands fokproduct.

10 AUGUSTUS:  DERBY SELECTIEKOERSEN; Grote velden en veel spanning op 10 augustus bij de selectie voor de Dravers Derby. Veel aanloop en drukte in museumwinkel en hal.

14 AUGUSTUS : Woensdag werd in het Museum door oud-pikeur Gerard van Eykelenborg de loting verricht voor de DraversDerby F.

23 AUGUSTUS: DERBY F
Vanaf half twaalf was het Museum al geopend  en aan de Vrienden van Museum werd een hapje en een drankje aangeboden als dank voor hun steun. De 78ste Dravers Derby trok - dank zij een goede reclame van stoepborden en kortingsacties - een record aantal bezoekers. De  georganiseerde koers "Race of The Legends" met 11 voormalig Nederlandse pikeurs was een schot in de roos. De geschiedenis herleefde nu ook de drafbaan. Gerard van Eykelenborg leende uit het Museum zijn geschonken pikeurspak. Winnaar werd good old Ronald van Stam. Marianne Vos, die in 1982 met Veloce de Sweepstakes Hengsten te Groningen won - was de enige vrouw in het gezelschap. De race was uiteraard ook een reclame voor de historie van de Nederlandse drafsport en veel dames en heren - waaronder de 93-jarige oud-pikeur Martin Vergay - bezochten het museum en bekeken de oude foto's. Dank zij een plattegrond van renbaan Duindigt waarop de plaats van het Museum was aangetekend - besteedde  het Paardensportblad bij wijze van uitzondering aandacht aan het Museum.

27 SEPTEMBER; Voldoende afwisseling met onder meer koersen voor tweejarige dravers,  de "Haagse Ooievaar" , nog een Engelse volbloedren en twee rennen voor Arabische volbloeds. Het was gezellig druk en veel bezoekers kwamen om informatie.

11 OKTOBER: 61ste GOUDEN ZWEEP
De enkele malen uitgestelde koers werd magistraal gewonnen door Caen Oldeson met de succesvolle John de Leeuw. De originele Zweep werd wederom tot de aanvang van deze koers tentoongesteld in het Museum, waar ook een tijdelijke foto tentoonstelling was ingericht. In de hal vóór het Museum konden op de grote beeldschermen alle beelden bekeken worden van Gouden Zweep-koersen vanaf het jaar 1959. Vóór de koers werd de Gouden Zweep bewonderd door de hoogwaardigheids bekleders die de ereprijs uitreikten. Ulf Lindström - bezig met een artikel over "celebrities at the races" - raadpleegt onze website over de winnaars van de Gouden Zweep en vraagt in december nadere informatie. Ook een taak van het Historisch Archief!

25 OKTOBER: De Wintertijd-prijs leidt een mager programma van 8 koersen in. Achterstallig onderhoud treft niet alleen de tribune gebouwen en het Museum. Ook de drafpiste is aan renovatie toe. Duindigt in herfstkleed blijft een bezoek waard maar de franje is er af! Onder de weinige bezoekers aan het Museum mengden zich wel een delegatie van Chinese Zakenlui uit Hong Kong.

1 NOVEMBER: Op deze dag werd o.m. het Daan Modderman Memorial (een ren) verreden. Ter gelegenheid hiervan is in het museum de markante persoonlijkheid  van de heer Modderman in de schijnwerpers geplaatst met behulp van diverse foto's, artikelen en attributen.

15 NOVEMBER: AFSLUITING KOERSSEIZOEN Eén minuut stilte doen ons stilstaan bij de terreur aanslagen in Parijs op vrijdag 13-11. Somber weer met regen en wind maakt het schuilen in het Museum aangenamer.  De 1e koers om 1300 uur zorgt al voor vroege drukte. Goed gevulde velden met 2 volbloed rennen en 8 draverijen , alle met verhoogd prijzengeld - met begeleiding van de Studio Duindigt presentatoren Robert-Jan van Exter en Douwe Frerichs - zorgen voor een goede  afsluiting! Bekende en onbekende liefhebbers kwamen langs, ook personen die al vele jaren niet meer Duindigt bezochten.

TENTOONSTELLINGEN

 • ZEVENTIG JAAR DUINDIGT  (1945- 2015); de voedseldroppings in 1945 "Operatie Manna" wordt passend herdacht met een fototentoonstelling waarin ook aanacht voor de  Opening in 1906, de oorlogsdagen en wederopbouw
 • Foto's in de Kortebaanstudio met prijsvraag
 • Kleine Ren-Derby expositie
 • Daan Modderman in de schijnwerpers
 • Uitstalling Gouden Zweep.

Op 9 december vergaderen de vrijwilligers en bereiden zich voor op het komende jaar. In de laatste maand van het jaar teisteren regens met name het Archief. Als gevolg van het beperkt aantal vrijwilligers is het A & M op de woensdagen 23 en 30 december gesloten.

Hoofdstuk 7: Public Relations        

 • Met onze website www.archiefndr.nl
 • De website van Renbaan Duindigt informeert onder het kopje ALGEMEEN de lezers over het Museum en Historisch Archief met vermelding van openingstijden
 • Museumboekwinkel; via onze winkel in de hal van het Museum verkopen we een keur aan tweedehands boeken en tijdschriften, maar ook aan de sport verwante artikelen als ansichtkaarten, paardenpostzegels van dravers en volbloeds, minipaarden, reclame ballpoints en speeltjes; sinds mei zijn ook 2 zeldzame ansichtkaarten met foto's van Duindigt uit 1923 te koop
 • Artikelen in het vakblad “Draf en Rensport” en op de sites “Drafsport.nl” en “Nakoersen”. Soms ook via een dagblad als AD-regionaal, de Wassenaarder en via Den Haag Centraal informeren wij belangstellenden. Ook brengen persberichten en Radio Westland liefhebbers op de hoogte
 • Tentoonstellingen en rondleidingen met behulp van vele vrijwilligers
 • Per post werden enkele exemplaren van het door ons heruitgegeven boek "Draf en Renbanen in Nederland"  van Durk Minkema  verkocht.

Helaas wordt het  boek over de volbloedfokkerij "De Rietschoof" en Peter van Driel vanwege de hoge kosten niet uitgegeven.

Hoofdstuk 8: Financiën
In het verslagjaar worden geen financiële bijdragen ontvangen van Stichting NDR, Renbaan Duindigt, Business Club Duindigt en Runnerz en Fokkersvereniging.  Wel verstrekte renbaan Duindigt gratis onderdak en stroom aan Historisch Archief en Museum. Achterstallig onderhoud zorgt voor extra werk.  Lekkages kunnen niet of met grote vertragingen provisorisch verholpen worden.
Met trouwe Vrienden, donaties en giften en beperkte middelen lukt het veel werk te verzetten en geen schulden te maken. Voor een gedetailleerd financieel overzicht wordt verwezen naar de Winst- Verliesrekening 2015 (bijlage A) en de Begroting 2016 (bijlage B).  De baten bestaan o.a. uit:

 • Bijdrage Renbaan Duindigt in natura door geen huur en elektra te berekenen
 • Vriendenbijdragen/donaties/giften:  €  1.047
 •  Verkoop Museumwinkel, boeken, tijdschriften, postzegels, etc. €  260
 • Verkoop per post € 188
 • Bijdrage Pasman Stichting  € 1.000
 • Bijdrage Fokkersvereniging/huur € 200
 • Rente ING € 31.

 Spaarrekening: Op 22 maart 2015 wordt besloten nogmaals € 2.000 te storten op huidige ING spaarrekening in verband met de onzekere situatie. Het saldo wordt hiermee gebracht op € 4.000.

Overzicht van de belangrijke kosten (afgeRond op euro's):

 • Inrichting  Kortebaan studio in het Museum € 632
 • Kosten Historisch Archief: inbinden jaargang Paardensport 2012 en 2013 € 180
 • Public Relations A & M, website, Vriendendag:  € 193
 • Administratiekosten, incl. bestuurskosten/Jaarvergadering,bijeenkomst vrijwilligers  € 179
 • Verhoging spaarsaldo ING met  €  2.000.

Het saldo van de giro bedraagt op 31 december 2014: € 3.698. Het saldo van de giro op 31 december 2015 bedraagt: €  3.056. Saldo Rekening Courant NDR: € nihil. Saldo ING spaarrekening € 4.000.
Kasgeld museumwinkel  € 50.

Hoofdstuk 9: PLANNEN & AANDACHTSPUNTEN 2016
De op handen zijnde verkoop van Duindigt aan Kuyer BV in 2016 maakt een planning uiterst moeilijk. In een bespreking in december 2015 met  de heren Pluymgraaf ( NDR) en Van Bellen kon slechts in algemene zin  over de nabije toekomst worden gesproken. Onzekerheid  over de toekomst maakt plannen moeilijk. Besloten is de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden  - zo mogelijk in overleg met NDR - te verrichten. Vrijwilligers inventariseren de beperkte mogelijkheden. Concreet worden de volgende plannen gesmeed:

 • Expositie "HONDERDTIEN JAAR RENBAAN DUINDIGT". Op 19 mei 2016 bestaat Duindigt 110 jaar en het Historisch Archief NDR/Nationaal Draf- en Rensport Museum 10 jaar; hiervoor wordt € 1.000 gereserveerd op de begroting 2016; uitgebreid aandacht hiervoor op 15 mei 2016 (1e Pinksterdag/Kampioenschap van Nederland) wordt deze expositie feestelijk geopend
 • Vervolmaken van de registratie van de Museumstukken
 • Publicatie van diverse artikelen waaronder artikel over Jan Pasman, grondlegger van de NDR, artikel over Gerard van der Wal, familie De Boer, Boeken in de paardenwereld, Jan Pubben, volbloedtrainer & fokker van o.a. Man in the Moon, Duindigt en de 21ste eeuw en aandacht voor de vrouwen in de draf- en rensport
 • Over een mogelijke vervanging van de vier plasma schermen en aanschaf van een enkele up-to-date computer is nog geen besluit genomen; er moet nog overleg plaatsvinden
 • Per 1 januari 2016 beëindigt de heer P. van Betten zijn werkzaamheden als penningmeester/secretaris; met betrekking tot de opvolging wordt in januari 2016 de nodige maatregelen getroffen
 • De koersagenda voor Duindigt telt 21 koersdagen met een start op zondag 13 maart en een sluitingsmeeting op zondag 6 november; in totaal zijn er in Nederland 94 meetings gepland.
 • De Vrienden van het Museumdag staat gepland op zondag 28 augustus (DraversDerbyDag).
 • Verven na herstel van de lekkages.
 • Aandacht voor de halfjaarlijkse controle BRANDPREVENTIE in maart en oktober
 • Boeken/tijdschriften Archief NDR mogen pas na akkoord Dagelijks Bestuur vernietigd worden.

    ====terug naar boven

© Copyright Archief NDR


Submenu
Organisatie:

Doelstellingen

Openingstijden

Bestuur

Gastenboek

Vrijwilligers

Vrienden

Helpen/hulpen

Sponsoring

Schenking

Bruikleen

<JaarVerslagen

Artikelen